این دفتر شعر در چند بخش اشعار خود را به مخاطب ارائه کرده است. بخش نخست نقیضه‌های سروده شده توسط شاعر است که عمده آنها بر پایه مصرعی از یک شاعر نامدار معاصر و در قالب یک غزل مستقل و کامل سروده شده است.بخش دوم از اشعار این کتاب را میرجعفری با موضوعات مختلف و خطاب به شخصیت‌هایی چون ناصر فیض، حواد محقق، علیرضا قزوه و... و. سروده است و در قالب یک روایت طنز شعرگونه به ستایش از آنها پرداخته است.بخش سوم از این کتاب به گفته میرجعفری اشعاری است که وی آنها را تحت عوان کلی بیدلیه منتشر کرده است و نوعی ابراز ارادت به بیدل‌دهلوی با زبان طنز به شمار می‌رود. میرجعفری خود درباره این بخش از این کتاب عنوان کرده به دلیل تمایلش به تهیه دفتر شعر مستقلی به سبک و سیاق نوع نگاهش به اشعار بیدل، چند شعر سروده ش ده توسط خود با این موضوع را در این بخش از کتاب قرار داده تاب ه نوعی به طبع آزمایی از مخاطب خود بپردازد.بخش پایانی این کتاب با عنوان نام‌نامه نیز روایت طنزآمیز میرجعفری در معرفی برخی از شاعران معاصر است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی