این کتاب به عنوان درگاهی برای ورود به دنیای شعر است، دریچه ای که شناخته هایی در زمینه شعر در اختیار مخاطب خود می گذارد و او را به کشف ناشناخته های دیگر سوق می دهد، سرچشمه ای که خواننده علاقه مند و مستعد را با تار و پود این گونه ادبی آشنا می سازد و او را در فراگیری سریع تر مبانی و اصول مورد نیاز در این زمینه یاری می کند.

گزیده ای از کتاب

تمام فعالیت های شاعرانه برای برجسته سازی زبان برای خلق یک اثر ممتاز و جان دار، زمانی قابل پذیرش است که آن اثر از طراوت و زیبایی نیز برخوردار باشد. عنصر زیبایی در شعر در واقع یکی از مولفه های معنوی سلامت زبان است. جدی نگرفتن اصل زیبایی در هر اثر هنری، به منزله تنزل یافتن آن اثر است؛ به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که به پشت گرمی پاره ای از شگردها شعری سرود؛ اما اگر آن شعر زیبا نباشد، به اثری بی رگ و بی ریشه بدل خواهد شد.
فراگیری یک مشت فوت و فن شعری و به کارگیری زیور صناعت در شعر، به تنهایی راه گشا نیست. یک اثر ناب علاوه بر بهره گیری از آب و رنگ صناعت، به چاشنی زیبایی نیز محتاج است.

تاروپود تلاشی برای آشنایی کاربردی و نظری با مبانی شعر است. بدون شک نخستین ضرورت برای ورود به عالم شعر، استعداد و علاقه است. بعد از این مرحله است که مجموعه هایی از این دست، می توانند برای مخاطبان کارگشا باشند؛ اما کارگشا بودن، هرگز به معنای کافی بودن نیست؛ زیرا پس از آشنایی مختصر با شناخته های شعر، کار مخاطب علاقه مند برای کشف ناشناخته های آن آغاز خواهد شد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی