دیوانۀ کله آبی همیشه، روی یکی از هزاران سنگ بزرگ سرزمین سمودو نشسته و از هرکس که از آن حوالی عبور می کند، می پرسد: تو می دانی این همه سنگ از کجا آمده اند؟ روزی دیوانۀ کله آبی و دیگر مردم سمودو متوجه اسب عجیب، بزرگ و پنج پایی می شوند که پا به سرزمین آن ها گذاشته است. اسب هرگاه که خوب می چرد و آب فراوانی می خورد، شروع به رقصیدن کرده و پس از انجام حرکاتی عجیب از سوی او، افعی بزرگی از زیر سنگی بیرون آمده و جواهری به وی تقدیم می کند. مردم سمودو از جمع آوری و فروش هر روزۀ جواهرها به ثروت عظیمی دست یافته و به طمع می افتند. آن ها برای دست یابی به ثروت بیش تر، تصمیم می گیرند محل زندگی افعی را به آتش بکشند، اما از این کار هیچ چیز عایدشان نمی شود. بنابراین، بر آن می شوند تا به اسب فشار بیاورند تا بیش تر برقصد، اما همین کار موجب از پا درآمدن حیوان شده و این بار مردم اسب را از پا درمی آورند. دیوانۀ کله آبی که از این اتفاق به سختی دل شکسته شده، سمودو را ترک کرده و به بالای کوهی می رود و از همان جا متوجه باران آتشی می شود که بر سرزمین اش باریدن گرفته است. او صدای ویرانی خانه ها را می شوند و پاسخ پرسش اش را می یابد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی