لیست کتاب های مهارت های زندگی

روش ها و فنون تدریس در بستری از محیط ایجاد شده برای یادگیری کاربرد موثر پیدا می کنند. محیط مدرسه از محیط طبیعی و اجتماعی خارج از آن و نیز محیط کلاس درس از مسایل موجود در مدرسه و نیز مسایل بیرون از آن تاثیر می پذیرد. با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار بر جو مدرسه، کنترل محیط خارج از مدرسه برای مربیان و معلمان یا امکان پذیر نیست یا بسیار دشوار است. اما مدرسه و کلاس درس به عنوان رکن اساسی آموزش، جایگاهی است که می توان در آن به طور هدفمند و برنامه ریزی شده در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش گام برداشت. مولف کتاب حاضر عقیده دارد که ریشه بسیاری از مشکلات آموزشی و تربیتی به کلاس درس و به ویژه روش ها و فنون تدریس معلم بازمی گردد. محتوای این کتاب در نه فصل با هدف اصلی آماده سازی خوانندگان برای تدریس موثر تدوین شده است. در فصل اول موضوع یادگیری مطرح و در فصل دوم به موضوع ارتباطات، عناصر اصلی در برقراری ارتباط، مدل عمومی ارتباط و نیز عوامل موثر در برقراری ارتباط در کلاس درس اشاره شده است. اهداف آموزش؛ کلیات تدریس؛ تدریس علم یا هنر؛ روش ها، فنون و مهارت های تدریس؛ یادگیری الکترونیکی و همیشه در دسترس؛ برنامه ریزی و طرح درس؛ و ارزش یابی آموزشی از دیگر مباحث کتاب است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی