لیست کتاب های فرهنگ پژوهی

کتاب حاضر مفاهیم، واژه‎ها و اصطلاحات ادیان مختلفی را که در جهان وجود دارد به صورت الفبایی در خود گردآورده است. در مقدمه کتاب به اجمال از محتوا و مندرجات کتاب و شیوه کار مولف سخن رفته است. در حروف (آ) و (الف) که صفحات نخست کتاب را به خود اختصاص داده نام پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم(ع) و فیلسوفان و عارفانی چون ابن‎سینا و ابن‎عربی و شخصیت‎های بزرگ دینی ادیان شرقی و هندو، اماکن جغرافیایی و رجال سیاسی به چشم می‎خورد. واژه‎هایی چون آتش، آخرت‎شناسی، اثبات‎گرایی، آریایی، الهیات و انجمن‎های بین‎المللی و دینی هر یک ذیل عناوین جداگانه‎ای گنجانده شده است. مولف ذیل حرف (ب) و (ت) خوانندگان را با یک سلسله واژه‎ها و مفاهیم، نام‎های رجال و اماکن جدیدتری آشنا می‎سازد. سبک و سیاق نویسنده در تدوین این دایرهالمعارف که همه مدخل‎ها به اختصار معرفی شده به گونه‎ای است که مخاطبان و علاقمندان به حوزه دین‎پژوهی به آگاهی‎های مقدماتی مفیدی در زمینه ادیان دست یابند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی