لیست کتاب های فرهنگ پژوهی

چه شرایط تاریخی‌ای زمینه‌ساز شکل‌گیری اندیشه‌ای نو در جامعه می‌شود و چه عواملی فرم، محتوا و جهت‌گیری این اندیشه را شکل می‌دهد؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد کلی در جامعه‌شناسی فرهنگ قابل‌تشخیص است. در یک سو، جامعه‌شناسانی قرار دارند که وظیفۀ جامعه‌شناسی فرهنگ را تعیّن‌بخش جامعه بر فرهنگ می‌دانند. در سوی دیگر، جامعه‌شناسانی‌اند که به استقلال فرهنگ معتقدند و فرهنگ را چیزی بیش از بازتاب صرف جامعه می‌دانند. 

وسنو در پژوهش خود در پی پاسخ گفتن به سه پرسش بنیادی دربارۀ جنبش‌های ایدئولوژیک اصلاح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپایی است: چه شرایطی زمینه‌ساز شکل‌گیری این جنبش‌های ایدئولوژیک در تاریخ تحول سرمایه‌داری اروپا شد؟ چه عواملی منابع و فضای اجتماعی لازم برای تولید و رشد این گفتمان‌های فرهنگی را فراهم آورد؟ و چه عواملی ساختار درونی و محتوای این گفتمان‌ها را تعیین کرد؟

آنچه پژوهش وسنو را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌کند این است که او پاسخش را مبتنی بر دریافتی تازه از فرهنگ (دریافت «عینی» از فرهنگ و ایدئولوژی) و ساختار اجتماعی (ساختار به‌عنوان «بانک یا ذخیرۀ منابع») مطرح می‌کند. او در تقابل با سه نظریۀ تطابق فرهنگی، مشروعیت طبقاتی و محرومیت نسبی و با به چالش کشیدن مفروضات «ذهن‌گرایانه» آنها، رویکردی تازه به مکانیسم‌های رابط میان اندیشه و ساختار اجتماعی عرضه می‌کند.

کتاب حاضر مفاهیم، واژه‎ها و اصطلاحات ادیان مختلفی را که در جهان وجود دارد به صورت الفبایی در خود گردآورده است. در مقدمه کتاب به اجمال از محتوا و مندرجات کتاب و شیوه کار مولف سخن رفته است. در حروف (آ) و (الف) که صفحات نخست کتاب را به خود اختصاص داده نام پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم(ع) و فیلسوفان و عارفانی چون ابن‎سینا و ابن‎عربی و شخصیت‎های بزرگ دینی ادیان شرقی و هندو، اماکن جغرافیایی و رجال سیاسی به چشم می‎خورد. واژه‎هایی چون آتش، آخرت‎شناسی، اثبات‎گرایی، آریایی، الهیات و انجمن‎های بین‎المللی و دینی هر یک ذیل عناوین جداگانه‎ای گنجانده شده است. مولف ذیل حرف (ب) و (ت) خوانندگان را با یک سلسله واژه‎ها و مفاهیم، نام‎های رجال و اماکن جدیدتری آشنا می‎سازد. سبک و سیاق نویسنده در تدوین این دایرهالمعارف که همه مدخل‎ها به اختصار معرفی شده به گونه‎ای است که مخاطبان و علاقمندان به حوزه دین‎پژوهی به آگاهی‎های مقدماتی مفیدی در زمینه ادیان دست یابند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی