لیست کتاب های مطبوعات

هفتاد سال منتهی به مشروطه یکی از دشوارترین دوران روزنامه نگاری در ایران است. در ابتدا اساسا محمدشاه و دربار نمی دانستند روزنامه چیست؟ ۱۸ سال طول کشید تا در دوره محمدشاه و زمان صدارت میرزا آقاسی با درخواست میرزا صالح موافقت کردند و اولین نشریه در ایران متولدشد. در چهل و نه سال و اندی حاکمیت ناصرالدین شاه، شش تن صدر اعظم شدند که فقط دو تن از آنان به مقوله روزنامه نگاری علاقه نشان دادند. دوره ناصری مثل بسیاری از ادوار، یک دوره مطبوعاتی در ایران است که به سبب تفاوت هایی در نوع و شیوه فعالیت روزنامه نگاری و نیز شکل و محتوای مطبوعات به دوره های فرعی تقسیم می شود. کتاب حاضر دربرگیرنده مقاله ها، گزارش ها و یادداشت هایی است از نگارنده که آنها را طی فروردین ۱۳۸۰ تا میانه بهار ۱۳۸۹ نگاشته است. هم چنین چهار سخنرانی از وی و ده گفت وگو با ایشان در کتاب درج شده است. این مجموعه با ۱۲۳ مطلب به سرفصل های اصلی ذیل تفکیک شده است: تاریخک؛ سرآغاز؛ خطابه؛ تک نگاری؛ آغازگران؛ تجلیل؛ دریغ؛ یاد؛ گوناگون؛ نظریه و گفت وگو. پیوست پایانی کتاب نیز به فهرست آثاری اختصاص دارد که در دو دهه هفتاد و هشتاد پدید آمده است.

معرفی کتاب: «رزیتا خاتون» نام سلسله مطالب طنزی به قلم سید مهدی شجاعی است که در طول حیات دو سال و نیمه ی ماهنامه ی نیستان در این مجله به چاپ رسید. رئیس دادگستری آن وقت تهران، یکی از این سلسله مطالب را که مصاحبه ای بود با عنوان «ازدواج به شکل تعاونی» خلاف عفت عمومی تشخیص داد و از نویسنده و نیستان شکایت کرد و آن شکایت منجر به دادگاهی شد که دفاعیه اش در همین کتاب آمده است و سید مهدی شجاعی بعد از تبرئه از این اتهام، به عنوان اعتراض مجله را تعطیل کرد. علاوه بر مطالب فوق، دو مصاحبه ای که بعد از مراسم دادگاه صورت گرفت در بخش های پایانی کتاب آمده است.

گزیده ای ازکتاب: متن زیر از چهارمین بیانیه ی بخش نسوان، «چرا زن نمی تواند رئیس جمهور شود؟!» انتخاب شده است:
مسأله فقط این نیست که رئیس جمهور باید زن باشد. این که نصف نماینده های مجلس یا تمام آنها هم زن باشند، باز مسئله حل نمی شود. گیرم که تمام وزرای کابینه هم زن باشند یا رگه هایی از زنانگی در آنها هویدا بشود، این هم به مسکّن موقت می ماند؛ درمان محسوب نمی شود. هنوز آن جاهایی که باید خنک شود، نمی شود. فرض کنیم یک مرد هم در میان تمام قضات دادگاه ها باقی نماند، همه از مردانگی عدول کنند یا جای خود را به زن ها بسپارند. این خوب است، بخشی از موفقیت است ولی همه ی مطلب نیست. اشتباه می کنند زن هایی که به همین چند قدم کوچک راضی می شوند و کار را تمام شده می پندارند …

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی