لیست کتاب های زیست شناسی

این کتاب در ۱۵ گفتار مکمل تدوین شده است و با طرح نگرش های جامعه شناختی «پی یر بوردیو» در باب جوانی آغاز می شود و پس از طرح آراء جامعه شناسان بزرگ دیگر، با سخن «بوردیو» درباره وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی پایان می یابد. در این کتاب بیان می شود که به محض آن که نزد اهل اندیشه، این موضوع مسلم شد که برای انسان، سوای رفتارهای غریزی، هیچ عملی و رفتاری خودبه خودی نیست، قلمرو جامعه شناسی و دیگر علوم انسانی زاده شد.

به محض آنکه نزد اهل اندیشه، این موضوع مسلم شد که برای انسان، سوای رفتارهای غریزی‌، هیچ عمل و رفتاری خودبه‌خودی نیست، قلمرو جامعه‌شناسی و دیگر علوم انسانی زاده شد. به بیانی، از نگاه جامعه‌شناس، صرف‌نظر از رفتارهای غریزی صیانت نفس، هر آنچه به نام فکر و تعقل، درک و احساس و بالاخره تعبیر و تفسیر می‌شناسیم، همگی نیازمند الگو، ساختار و شرایط اجتماعی خاص برای نهادینه‌ کردن‌ خود هستند. این کتاب در پانزده گفتار مکمل تدوین شده است و با طرح نگرش‌های جامعه‌شناختی پی‌یر بوردیو در باب جوانی آغاز می‌شود و پس از طرح آراء جامعه‌شناسان بزرگ دیگر، با سخن بوردیو درباره «وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی» پایان می‌یابد. کتاب بحث اصلی خود را از خلال اندیشه ‌های گیدنز و زیمل و گافمن تا مارکس و وبر و دورکیم و همچنین پارسونز و آلتوسر و هابرماس پی می ‌گیرد. انسان موجودی اجتماعی است که حیات او در گرو ارتباط با انسان ‌های «دیگر» است. مفهوم ‌پردازی این ارتباط و روزنه‌ای که هر متفکر از آن بر چنین رابطه‌ای پرتو می ‌افکند بیانگر روح اصلی فلسفه اوست. پیگیری این مسیر شیوه ‌های متفاوت اندیشیدن به ماهیت اجتماعی انسان را مشخص می ‌سازد.

در این کتاب، اصول و بناهای علم «انسان شناسی» به تفصل شرح داده شده است. اثر حاضر، با هدف ارایه منبعی جامع از مبانی «مردم شناسی» به صورت عام و «مردم شناسی فرهنگی» به همراه بررسی نظریه ها و مکاتب این رشته برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده و مشتمل بر سیزده فصل است. در فصل نخست، به کلیات و تعاریف علم «انسان شناسی» اشاره شده و در فصل دوم، منشاء پیدایش و سیر تطوّر و تکامل انسان ها تشریح گردیده است. فصل بعدی به بررسی فرهنگ شناسی و تعاریف فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان مختلف اختصاص دارد. در فصل چهارم، مسایل ژنتیکی و زندگی زیستی و جسمانی انسان های مختلف در کنار زندگی انسان های دوران پارینه سنگی و میان سنگی بررسی شده و در فصل پنجم، روش تحقیق در مردم شناسی، نحوه جمع آوری داده و ابزار گردآوری یافته های تحقیق تشریح شده است. فصل ششم به بررسی نظریه های مختلف مردم شناسی در زمینه کارکرد گرایی، ساختارگرایی، اشاعه گرایی و تکامل گرایی اختصاص دارد. در فصل بعد، خانواده و انواع آن توضیح داده شده و در فصل هشتم، در باب مسایل معیشتی و اقتصادی انسان ها بحث شده است. فصل نهم کتاب، مشتمل بر مطالعه باورها، اعتقادات دینی، اعمال مذهبی، خاستگاه دین، مناسک، توتم، تابو، مانا، شامانیست، فیتیشیسم، سحر، جادو و افسون است. در فصل دهم، درباره منشاء زمانی تغییرات زبانی و زبان در وضعیت فرهنگی انسان ها در کنار نحوه ارتباطات فرهنگ ها از طریق زبان بحث شده و در فصل بعد، جایگاه و مقرّرات سنتی و قانون و کارکردهای آن تشریح گردیده است. فصل دوازدهم کتاب، به بررسی مفاهیم قدرت، نظام های سیاسی و قدرت سیاسی اقوام و شیوه ارتباط دولت با مردم از طریق قدرت و سیاست اختصاص دارد. در فصل آخر نیز درباره هنرهای شفاهی، موسیقی و هنرهای تجسمی در فرهنگ های مختلف بحث شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی