لیست کتاب های باستان شناسی

دومین مجلد از سیزده گانه تخیل جامعه شناسی در بستر تاریخ است که با عنوان جامعه شناسی دینی در شرق باستان به طبع رسیده است .نگارنده در مقدمه خویش در باب تخیل جامعه شناسی می گوید :تاریخ جدل نظریه های اجتماعی اندیشمندان یا تخیل جامعه شناسی بشر تاریخ آنقدر عمیق و متناسب با واقعیت های زندگی انسان رشد پیدا نمود که اثرات آن هیچ گاه از ذهن نظری و تجربیات روش شناختی جامعه شناسان معاصر پاک نشده ....از انواع این تجربیات، یکی تجربه و تلاش دین داران و راهنمایان ادیان مختلف بوده است تا بهترین شیوه نظری و روش شناختی ساخت جامعه و هدایت آن را از نادرستی ها، به درستی ها پیدا کنند .جوامع شرقی به دلیل سبقتی که در آغاز کردن تاریخ داشتند، اولین بستر تاریخی را برای تشکیل چنین تخیل های جامعه شناسی پدید آورند .نگارنده بعد از مقدمه کوتاه، تعرفی از جامعه شناسی دین و جامعه شناسی دینی عرضه می کند، و می گوید :جامعه شناسی دین سعی داشت تا موضوع های دینی را به عنوان موضوع ها و ایمان خارجی مورد بررسی قرار می دهد در صورتی که جامعه شناسی دینی سعی دارد موضوع های اجتماعی ـ و نه صرفا دینی ـ و اعیان جامعه شناختی را با به کار بستن روش های علمی ولی در چارچوب مکتبی یک دین خاص بسنجد .وی در ادامه، معرفت شناسی جوامع شرق، تخیل جامعه شناختی در اندیشه زرتشت و معرفت شناسی اندیسه ایرانی در دوره ساسانی را ـ به ویژه به هنگام ظهور مانی و مزدک ـ بررسی می نماید .در این قسمت موضوعاتی چون :جهان بینی مانی، فلسفه علمی و سلوک اجتماعی، منش اجتماعی و معرفت شناسی جامعه ساسانی ، آسیب شناسی اجتماعی جامعه ساسانی، هستی شناسی و تخیل جامعه شناختی مزدک شرح داده شده است .

این کتاب در ۱۵ گفتار مکمل تدوین شده است و با طرح نگرش های جامعه شناختی «پی یر بوردیو» در باب جوانی آغاز می شود و پس از طرح آراء جامعه شناسان بزرگ دیگر، با سخن «بوردیو» درباره وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی پایان می یابد. در این کتاب بیان می شود که به محض آن که نزد اهل اندیشه، این موضوع مسلم شد که برای انسان، سوای رفتارهای غریزی، هیچ عملی و رفتاری خودبه خودی نیست، قلمرو جامعه شناسی و دیگر علوم انسانی زاده شد.

به محض آنکه نزد اهل اندیشه، این موضوع مسلم شد که برای انسان، سوای رفتارهای غریزی‌، هیچ عمل و رفتاری خودبه‌خودی نیست، قلمرو جامعه‌شناسی و دیگر علوم انسانی زاده شد. به بیانی، از نگاه جامعه‌شناس، صرف‌نظر از رفتارهای غریزی صیانت نفس، هر آنچه به نام فکر و تعقل، درک و احساس و بالاخره تعبیر و تفسیر می‌شناسیم، همگی نیازمند الگو، ساختار و شرایط اجتماعی خاص برای نهادینه‌ کردن‌ خود هستند. این کتاب در پانزده گفتار مکمل تدوین شده است و با طرح نگرش‌های جامعه‌شناختی پی‌یر بوردیو در باب جوانی آغاز می‌شود و پس از طرح آراء جامعه‌شناسان بزرگ دیگر، با سخن بوردیو درباره «وظیفه پژوهشگر علوم اجتماعی» پایان می‌یابد. کتاب بحث اصلی خود را از خلال اندیشه ‌های گیدنز و زیمل و گافمن تا مارکس و وبر و دورکیم و همچنین پارسونز و آلتوسر و هابرماس پی می ‌گیرد. انسان موجودی اجتماعی است که حیات او در گرو ارتباط با انسان ‌های «دیگر» است. مفهوم ‌پردازی این ارتباط و روزنه‌ای که هر متفکر از آن بر چنین رابطه‌ای پرتو می ‌افکند بیانگر روح اصلی فلسفه اوست. پیگیری این مسیر شیوه ‌های متفاوت اندیشیدن به ماهیت اجتماعی انسان را مشخص می ‌سازد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی