لیست کتاب های زبان خارجی

سنت باطنی، تاریخ بشر را چرخه هایی از عصرهای تاریک و روشن می داند که در پایان هر عصر، جهان تاریک و گم و در آغاز عصر دیگر از نو روشن و پیدا می شود. باطنی، صفتی بوده که در یونان باستان در مدرسه به کار می آمد. و آموزه های باطنی توسط سنت شفاهی به استادانی قابل، انتقال می یافت. امر باطنی محتویات مکنون یک آموزه است. واقعیت باطنی و تاریخ قدسی، تاریخ نگاری نیست اما با سرچشمه و آغاز تاریخ سروکار دارد. کل پیکر دانش و معرفت را باطنیت می سازد. این کتاب حاوی برگردان ده مقاله از کتاب انگلیسی شمشیر معرفت (The sword of Gnosis) دربارۀ سنت باوری، نمادگرایی، کیهان شناسی و باطنیت تطبیقی به قلم باطنی باورهای شناخته شده در ایران است. دو مقالۀ نخست از رنه گنون ـ پدر باطنی گری نوین ـ مدخلی بر این بررسی تطبیقی است. مقالۀ نخست با عنوان زبان مرغان، بیانی نهادین از سرمنشا زبان راز آشنایان است و به زبان قدسی و زبان سری اشاره دارد. مقالۀ دوم، هرمس نام دارد. هرمس، بنیان گذار حکمت اسراری است. این مقاله به بررسی تطبیقی نمادها و معانی باطنی هرمسی گری اختصاص دارد. شش مقالۀ دیگر، در باب نمادگرایی و معانی پنهان هریک از نمادها، این عناوین را شامل می شود: معنای پنهان هیکل/ لیو شایا، کلیدی بر انجیل/ فریتیوف شویون، تاملی بر راز کوان/ فریتیوف شویون و هفت گناه کبیره، نشانه های اعصار و سروده های کهن لیتوانی از مارتین لینگز. در نهایت دو مقاله از تیتوس بورکهارت ترجمه شده است که یکی مقاله ای فنی و تحلیلی تحت عنوان زبان عربی و هنرهای بصری در خصوص خط و زبان و معماری عربی از آغاز تا عصر اسلام است و دیگری مقاله ای مفصل تحت عنوان کیهان شناسی و علم نوین که به مقایسۀ انتقادی کیهان شناسی سنتی و کیهان شناسی علم نوین اختصاص دارد.

کتاب حاضر از مجموعه کتاب های «به زبان آدمیزاد» است که موضوع خشم و راه های کنترل خشم را مورد بررسی قرار می دهد. در این کتاب، پایه های خشم معرفی شده و با بیان تکنیک های کاربردی و موثر، روش های ارزیابی سطح خشم آموزش داده شده است. در ادامه چگونگی شناسایی مسایل خشم زا بیان شده و روش های برخورد سازنده ، خشم گذشته و خشم فردا بیان شده است. همچنین، چگونگی مدیریت خشم در روابط با دیگران و شیوه برخورد موثر با فرزندان خشمگین مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب، با هدف آموزش رهایی از خشم و غضب و به وجود آوردن زندگی سالم تر برای آینده تهیه شده است. آیا احساس خشم برای شما یا شخصی که دوستش دارید مشکلساز شده است؟ چنانچه جواب شما به این سؤال مثبت است، نگران نباشید، چرا که این کتاب با ارائهی تکنیکهایی کاربردی و مؤثر برای درک احساسات و روشهای مناسبِ برخورد سازنده با خشم و رها شدن از آن، به شما میآموزد که قبل از خشمگین شدن و در حین آن، چه باید بکنید و چگونه خونسردی خود را حفظ کنید و در نتیجه چشماندازی جدید و سالمتر برای آیندهی خود به وجود آورید.چگونه:- سطح خشم خود را ارزیابی کنیم.- مسائل خشمزا را شناسایی کنیم.- از عصبانیت در جاده و محل کار پیشگیری کنیم.- خشم خود را در روابط با دیگران مدیریت کنیم.- خشم گذشتهی خود را کنترل کنیم.- به فرزند خشمگین خود کمک کنیم.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی