لیست کتاب های زبان خارجی

کتاب حاضر از مجموعه کتاب های «به زبان آدمیزاد» است که موضوع خشم و راه های کنترل خشم را مورد بررسی قرار می دهد. در این کتاب، پایه های خشم معرفی شده و با بیان تکنیک های کاربردی و موثر، روش های ارزیابی سطح خشم آموزش داده شده است. در ادامه چگونگی شناسایی مسایل خشم زا بیان شده و روش های برخورد سازنده ، خشم گذشته و خشم فردا بیان شده است. همچنین، چگونگی مدیریت خشم در روابط با دیگران و شیوه برخورد موثر با فرزندان خشمگین مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب، با هدف آموزش رهایی از خشم و غضب و به وجود آوردن زندگی سالم تر برای آینده تهیه شده است. آیا احساس خشم برای شما یا شخصی که دوستش دارید مشکلساز شده است؟ چنانچه جواب شما به این سؤال مثبت است، نگران نباشید، چرا که این کتاب با ارائهی تکنیکهایی کاربردی و مؤثر برای درک احساسات و روشهای مناسبِ برخورد سازنده با خشم و رها شدن از آن، به شما میآموزد که قبل از خشمگین شدن و در حین آن، چه باید بکنید و چگونه خونسردی خود را حفظ کنید و در نتیجه چشماندازی جدید و سالمتر برای آیندهی خود به وجود آورید.چگونه:- سطح خشم خود را ارزیابی کنیم.- مسائل خشمزا را شناسایی کنیم.- از عصبانیت در جاده و محل کار پیشگیری کنیم.- خشم خود را در روابط با دیگران مدیریت کنیم.- خشم گذشتهی خود را کنترل کنیم.- به فرزند خشمگین خود کمک کنیم.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی