لیست کتاب های زبان خارجی

سنت باطنی، تاریخ بشر را چرخه هایی از عصرهای تاریک و روشن می داند که در پایان هر عصر، جهان تاریک و گم و در آغاز عصر دیگر از نو روشن و پیدا می شود. باطنی، صفتی بوده که در یونان باستان در مدرسه به کار می آمد. و آموزه های باطنی توسط سنت شفاهی به استادانی قابل، انتقال می یافت. امر باطنی محتویات مکنون یک آموزه است. واقعیت باطنی و تاریخ قدسی، تاریخ نگاری نیست اما با سرچشمه و آغاز تاریخ سروکار دارد. کل پیکر دانش و معرفت را باطنیت می سازد. این کتاب حاوی برگردان ده مقاله از کتاب انگلیسی شمشیر معرفت (The sword of Gnosis) دربارۀ سنت باوری، نمادگرایی، کیهان شناسی و باطنیت تطبیقی به قلم باطنی باورهای شناخته شده در ایران است. دو مقالۀ نخست از رنه گنون ـ پدر باطنی گری نوین ـ مدخلی بر این بررسی تطبیقی است. مقالۀ نخست با عنوان زبان مرغان، بیانی نهادین از سرمنشا زبان راز آشنایان است و به زبان قدسی و زبان سری اشاره دارد. مقالۀ دوم، هرمس نام دارد. هرمس، بنیان گذار حکمت اسراری است. این مقاله به بررسی تطبیقی نمادها و معانی باطنی هرمسی گری اختصاص دارد. شش مقالۀ دیگر، در باب نمادگرایی و معانی پنهان هریک از نمادها، این عناوین را شامل می شود: معنای پنهان هیکل/ لیو شایا، کلیدی بر انجیل/ فریتیوف شویون، تاملی بر راز کوان/ فریتیوف شویون و هفت گناه کبیره، نشانه های اعصار و سروده های کهن لیتوانی از مارتین لینگز. در نهایت دو مقاله از تیتوس بورکهارت ترجمه شده است که یکی مقاله ای فنی و تحلیلی تحت عنوان زبان عربی و هنرهای بصری در خصوص خط و زبان و معماری عربی از آغاز تا عصر اسلام است و دیگری مقاله ای مفصل تحت عنوان کیهان شناسی و علم نوین که به مقایسۀ انتقادی کیهان شناسی سنتی و کیهان شناسی علم نوین اختصاص دارد.

کتاب حاضر، کتابی است نادر و دیریاب، چون در هیچ کتاب دیگری نمی توان فلسفه، روانشناسی، سیاست، موسیقی، اخترشناسی، مناسبات انسانی و غیره را یکجا و در کنار هم دید که هم به زبانی ساده و درعین حال به سبکی فاخر خواننده را به شگفتی و اندیشه وادارد.پنچاتنتره اثر گرانسنگ حکیم بزرگ هند پاندیت ویشنو شرمه است. ایناثر حدود سال 200 پیش از میلاد نوشته شده و یکی از کهن ترین شاهکاری ادبیات داستانی است. پنچاتنتره یا " پنج کتاب" در قالب قصه هایی شیرین و سراسر حکمت به خواننده می آموزد که چگونه به کامیابی دست یاید. طبیعت انسان را روانکاوی می کند، تزویر و دروغ و دغلکاری او را نشان می دهد و نیز کنش خردمندانه او را برای رویارویی با این عرصه های تاریک شخصیت انسانی می آموزد. کتاب حاضر ترجمه کامل پنچاتنتره است که حکیم بزرگ پاندیت ویشنو شرمه نوشته است.قصه ها هر یک دارای درونمایه ای اخلاقی و فلسفی است که در کوران زمان و تاریخ درستی و صحت آن محک خورده و حتی در دوران ما یعنی در عصر وحشت از جنگ اتمی و دیوانگی بشر هنوز طراوت و تازگی دارند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی