لیست کتاب های کتاب های مرجع

کتاب «افسانه‌های ایرانی 7» را «محمد قاسم‌زاده» تدوین کرده است. این اثر مجموعه‌ای از افسانه‌های فانتزی و تمثیلی را دربردارد. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «افسانه‌های تمثیلی و فانتزی بیش‌تر رویکردی به جهان کودکان دارد. این افسانه‌ها در جهانی سیر می‌کنند که واقعیت عینی کم‌تر در آن دخالت دارد، قهرمانان آن‌ها بیش‌تر حیوانات و اشیاءاند و کودکان در این میانه جهانی را می‌پسندند که به پویانمایی پهلو می‌زند. در جهان ماقبل مدرن، پیش‌از آن‌که رادیو و تلویزیون به زندگی ما رسوخ کند، افسانه‌های فانتزی بیش‌ترین کاربرد را در ذهن کودکان داشت.» کتاب حاضر را نشر «هیرمند» منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.

فسانه های تمثیلی و فانتزی بیشتر رویکردی به جهان کودکان دارد. این افسانه ها در جهانی سیر می کنند که واقعیت عینی کمتر در آن دخالت دارد و قهرمانان آن بیشتر اشیا و حیوانات هستند. این کتاب جلد هفتم از مجموعه «افسانه های ایرانی» است که در آن فلسفه رایج شدن و علت بیان افسانه های تمثیلی و فانتزی با عنوان های «نفرین پرنده»، «بز کاشانی»، «آهو و موش»، «ببر و کلاغ» و... توضیح داده می شود.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی