لیست کتاب های رساله و احکام

«احکام اعتکاف» (جلد 34 مجموعه پرسش  ها و پاسخ های دانشجویی) نوشته سید مجتبی حسینی نیز به همت اداره مشاوره و پاسخ معاونت مطالعات راهبردى نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف منتشر شده است.این کتاب با سخنان امام خمینى(ره) و آیت‎ اللّه  جوادى آملى و اعتکاف و جایگاه آن و مفهوم اعتکاف آغاز می شود و در 64 صفحه، به 70 پرسش شایع در زمینه احکام اعتکاف که داراى فراوانى در میان قشر جوان و دانشگاهیان است، پاسخ می‏دهد. ویژگى هاى این مجموعه و شیوه تنظیم آن در چند نکته ذیل بیان مى شود:

الف. پاسخ پرسش ها همراه با مآخذ و مستندات آن آورده شده است. ب. پاسخ هاى هم مضمون، با عبارت یکسان و روان تحریر شده است ؛ از این رو بیشتر پاسخ ها اقتباسى است. ج. جهت اتقان و اطمینان بیشتر علاوه بر مستندسازى پاسخ ها، از دفاتر مراجع بزرگوار نیز استفتا شده است. د. جهت دستیابى آسان به پاسخ ها، در انتهاى کتاب فهرست کلیدواژه ها براساس موضوع تنظیم شده است. ه . در تنظیم کتاب، نظر حضرت امام خمینى به عنوان اولین فتوا آمده و فتاواى دیگر مراجع بزرگوار پس از آن ذکر گردیده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی