لیست کتاب های رساله و احکام

کتاب «ترجمه رساله قشیریه» اثر «ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری» است. این کتاب را «ابوعلی حسن بن احمد عثمانی» به فارسی برگردانده است در قسمتی از کتاب آمده است: « آثار قشیری خصوصا الرساله الی الصوفیه مشهور به رساله قشریه به مثابه حلقه واسطه‌ای است که از یک سو سنت کتابت را از نسل پیشین به نسل بعد از خود منتقل می‌کند واز دیگر سو با نوع نوشتار خود که سخت استوار و جامع و بی‌حاشیه و بدون زائده است؛ میزانی برای نوعی «تصوف اعتدالی» – و آثار مرتبط با آن – پی می‌ریزد.  پی‌اندازی و تثبیت این آثار به دست قشیری در حالی است که درست در همان عهد و در همان اقلیم، صوفیان بزرگ دیگری می‌زیند که یا تمام میراث مکتوب را به آتش می‌کشند و خوش به نظاره می‌نشینند و یا جمله آثار خود را به خاک می‌سپارند و بر گور آن‌ها درخت می‌کارند و شادمانه به آبیاری آن می‌پردازند، درک این نوع نگاه که یکی مبتنی بر نوعی رهیدگی و شوریدگی و دیگر مبتنی بر نوعی اعتدال و میانه‌روی است، می‌تواند برای گسترش ابعاد ذهنی و فرهنگی ما بسیار مفید و کارساز باشد و از قضا هر دو نگاه میراث تصوف خراسان بزرگ آن روزگاران است که نقش عظیمی در جریان‌های بعد از خود ایفا می‌کنند.»

نشانه ای از حکمت الهی، گوهر دریای رحمت چشم های بینای رویت اشیاء دو ستاره ی نورانی و منشاء نور وجودهای زمین و آسمان. این ها وصف هایی است که ملاصدرا در آغاز مساله ی اتحاد عاقل و معقول درباره ی دو مساله ی اتحاد عاقل و معقول و کل وجودات بودن عقل فعال به کار می برد. با همین بیان ساده اما پرمعنا اهمیت این مبحث در حکمت متعالیه روشن می شود. از این رو دقت نظر در مطالعه ی این رساله، خواننده را با یکی از مباحث سنگین حکمت آشنا می سازد. این رساله شامل دو مقاله در خصوص دو مساله ی مذکور است. صدرا در مقاله ی اول، ابتدا مراتب عقل نظری را مطرح و ویژگی های هریک را بیان می کند. مقاله ی دوم در این مساله است که عقل، بسیط کل معقولات است و شی در تعقل خویش با عقل فعال اتحاد پیدا می کند. او در چند مبحث این موضوع را بررسی و به قول حکمای متقدم اشاره می کند. مبحث پایانی بیان مطالبی از اثر لوجیا است که صدرا آن را خاتمه بخش خویش قرار می دهد. کتاب حاضر ترجمه ای است از رساله ی اتحاد عاقل و معقول تالیف صدرالمتالهین شیرازی ملقب به ملاصدرا.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی