لیست کتاب های رساله و احکام

کتاب «ترجمه رساله قشیریه» اثر «ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری» است. این کتاب را «ابوعلی حسن بن احمد عثمانی» به فارسی برگردانده است در قسمتی از کتاب آمده است: « آثار قشیری خصوصا الرساله الی الصوفیه مشهور به رساله قشریه به مثابه حلقه واسطه‌ای است که از یک سو سنت کتابت را از نسل پیشین به نسل بعد از خود منتقل می‌کند واز دیگر سو با نوع نوشتار خود که سخت استوار و جامع و بی‌حاشیه و بدون زائده است؛ میزانی برای نوعی «تصوف اعتدالی» – و آثار مرتبط با آن – پی می‌ریزد.  پی‌اندازی و تثبیت این آثار به دست قشیری در حالی است که درست در همان عهد و در همان اقلیم، صوفیان بزرگ دیگری می‌زیند که یا تمام میراث مکتوب را به آتش می‌کشند و خوش به نظاره می‌نشینند و یا جمله آثار خود را به خاک می‌سپارند و بر گور آن‌ها درخت می‌کارند و شادمانه به آبیاری آن می‌پردازند، درک این نوع نگاه که یکی مبتنی بر نوعی رهیدگی و شوریدگی و دیگر مبتنی بر نوعی اعتدال و میانه‌روی است، می‌تواند برای گسترش ابعاد ذهنی و فرهنگی ما بسیار مفید و کارساز باشد و از قضا هر دو نگاه میراث تصوف خراسان بزرگ آن روزگاران است که نقش عظیمی در جریان‌های بعد از خود ایفا می‌کنند.»

از دیدگاهی شاید بتوان گفت: مبحث مهم اصالت جعل وجود، که موضوع این رساله است، از نظر انسجام و اختصار و در عین حال کمال قوت، در بین همه ی آثار صدرا و حتی کتب فلسفی مبسوطش که به این موضوع پرداخته منحصر و برجسته است. صدرا در این رساله پانزده برهان بر اصالت ماهیت بیان می کند، وی قبل از پرداختن به براهین، دو اصل را مورد تاکید قرار می دهد که : وجود، امر حقیقی در خارج است و هم اثر جاعل، و هم جاعل اثر، وجود است. می توان در نگاهی گذرا پانزده برهان را به صورت کلید واژه، چنین عنوان کرد و نقطه ی اتکای براهین را استوار بر همین موارد دانست: ۱- تصور ماهیت شی قبل از صدور، ۲- تعدد ماهیات، ۳- جعل ماهیت مجعول اول، ۴- مجعول بالذات بودن موجودات با جعلی بسیط، ۵- ناعت بودن وجود عرض، نه ماهیت عرض، ۶- حکم به تصور ماهیت در خارج با غفلت از وجود آن، ۷- تحت جنس مضاف نبودن ماهیت، ۸- بطلان تشکیک در ماهیت جوهر، ۹- لوازم علت مقتضی ممکنات، ۱۰- تفاوت مالی حقیقه و مای شارحه، ۱۱- تحقق شییی از اشیاء، ۱۲- تفاوت و ترتیب جواهر اولیه، ثانویه و ثالثه، ۱۳- زیادت شخص بر نوع، ۱۴- خیریت وجود، بهجت در وجود، ۱۵- تفاوت وجود ذهنی و وجود خارجی. کتاب حاضر ترجمه ای است از رساله ی اصالت جعل وجود اثر صدرالمتالهین شیرازی ملقب به ملاصدرا.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی