لیست کتاب های کلام و عقائد

این کتاب جلد دوم از مجموعه «کلیات علوم اسلامی» است که در اصل تقریرات درسهای استاد شهید برای دانشجویان سالهای اول و دوم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بوده است و مشتمل بر سه بخش ِ کلام، عرفان و حکمت عملی می باشد. بخش اول شامل هشت درس است.در درسهای اول و دوم به تاریخچه علم کلام و موضوع این علم پرداخته شده است. درسهای سوم تا هشتم به تبیین آراء و عقاید نحله های مختلف کلامی اعم از معتزله ، اشاعره و شیعه اختصاص یافته ونظریات آنها در باب مسائلی همچون توحید، عدل، اختیار ، آزادی انسان و ... به تفصیل بیان شده است.بخش دوم شامل یازده درس می باشد. در درسهای اول ، دوم و سوم عرفان عملی ،عرفان نظری و مایه های عرفان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در درسهای چهارم، پنجم و ششم تاریخچه مختصر عرفان و تصوف از صدر اسلام تا قرن دهم هجری که متضمن شرح احوال عرفای نامی این قرون است، تحلیل و بررسی شده است. درسهای هفتم ، هشتم ونهم مشتمل بر تبیین منازل و مقامات عرفانی است و درس دهم به تعریف اصطلاحاتی مانند حال، مقام ، قبض و بسط ،  غیبت و حضور اختصاص یافته است. بخش سوم کتاب حاوی هشت درس است. درس اول ودوم عهده دار تعریف حکمت نظری و عملی است. در درس سوم یکی از شعب حکمت عملی یعنی «اخلاق» مورد بحث  واقع شده و معیار درستی و نادرستی در اخلاق ، ضمن طرح و نقد فلسفه ی تحلیل منطقی برتراند  راسل (فیلسوف مشهور انگلیسی) معرفی و تبیین گردیده است. در درس چهارم تا هشتم نیز ، نظریات گوناگونی در باب اخلاق مورد توجه و ارزیابی گرفته است.

 

در روزگار قدیم، مشکل اساسی جویندگان حقیقت، کمبود کتاب و رساله بود، برخلاف روزگار کنونی که فراوانی بیش از حد کتاب و مقاله مانع دست یابی آن ها به دانش معنوی حقیقی شده است. افزون بر وفور دست و پاگیر کتاب و مقاله، تعارض بین نظریه ها و تضاد بین جهان بینی ها نیز مانع دیگری بر سر راه جویندگان حقیقت است. حاصل این آشفتگی ها و هرج و مرج های فرهنگی، سر در گمی نسل امروزی است. راه حل منطقی این معما این است که عقل سلیم را ملاک قرار دهیم. از این رو به نمونه هایی نیاز است که برای تشخیص حق از باطل الگو قرار گیرد. به این منظور مجموعۀ حاضر، که مشتمل بر گفتارهای معنوی است، در چند مجلد (که هریک به گفتارهای یکی از بزرگان راه حقیقت اختصاص دارد) به چاپ رسیده است. مجلد اول این مجموعه (کتاب حاضر) به حضرت عیسی (ع) و گفتارهای معنوی آن بزرگوار اختصاص دارد. عیسی مسیح، پیامبری با ماموریت عام و حامل وحی بود. کامل به دنیا آمد و ماموریت نجات بشریت را داشت. بخش بزرگ تعلیمات مسیح از بین رفته است و تنها برخی از گفتارهای ایشان به ما رسیده است. عیسی مسیح معجزات بسیار داشت؛ او طبیب روح بود و جسم را نیز شفا می داد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی