لیست کتاب های فرهنگ

معرفی کتاب: نویسنده در این کتاب، به بررسی رابطه میان فرهنگ و نوع پوشش و لباس پرداخته است. ایشان ابتدا با مقایسه ای میان لباس های فرهنگ ها و قومیت های مختلف جهان نشان می دهد که فرهنگ برهنگی از زمان رنسانس در غرب پدید آمده است و به تدریج به جوامع دیگر سرایت نموده است. سپس ایشان دلایل برهنگی را در فرهنگ غرب مورد کنکاش قرار داده و آن را ناشی از دنیا گرایی و لذت مداری و سلطه نظام سرمایه داری در غرب می داند. در نهایت نگاهی به فرهنگ اسلامی و مساله حجاب دارد و با سخنانی در مورد رواج بی حجابی در ایران و بررسی آن، کتاب را پایان می دهد.

گزیده ای ازکتاب: در چنین فرهنگی که هیچ فردای پس از مرگی در انتظار انسان نیست و هیچ بهشتی او را به خود دعوت نمی کند انسان چه می تواند کرد؟ همه فرصتی که او برای بودن دارد همین فاصله کوتاه تولد تا مرگ است و او که جز در این فرصت مجال دیگری برای بودن و ماندن ندارد ناچار است قبل از آنکه سوت پایان مسابقه به صدا در آید و مرگ دررسد، بیشترین امتیاز را برای خود کسب کند و تا می تواند از آنچه در این طبیعت لذت بخش و لذت آور است بهره گیری نماید. ارزش و اعتبار همه چیز در این تمدن با این ملاک سنجیده می شود که چقدر می تواند به انسانی که اساسا حیوانی مادی است لذت ببخشد، و یکی از چیزهایی که می تواند به او لذت ببخشد، تن انسان است...

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی