لیست کتاب های فرهنگ

کتاب حاضر مشتمل بر برگردان فارسی کتاب «تفاقتنا بین الانفتاح و الانقاق» نوشته «یوسف قرضاوی» از نویسندگان عرصه علوم دینی اهل تسنن است. نویسنده در این کتاب به بازشناسی عناصر فرهنگ اسلامی و تبیین نحوه تعامل آن با فرهنگ های دیگر می پردازد و درباره خطر سه نوع از انواع باز بودن فرهنگی توضیح می دهد. این سه نوع عبارتند از: باز بودن فرهنگی قبل از شکل گیری و استحکام آن، باز بودنی که در دریافت و اقتباس از فرهنگ های دیگر سهل انگار باشد و بازبودنی که شیفته و مغلوب فرهنگ های دیگر باشد. در عین حال نویسنده نشان می دهد که باز بودن فرهنگی درست آن است که بر هویت و مبانی امت اسلامی باقی بماند و بدون آنکه خدشه ای به اساس آن وارد شود، از فرهنگ های دیگر اخذ شود. همچنین در پایان این کتاب دو نمونه عملی از نمونه های باز بودن در فرهنگ براساس جهت گیری های خاص دو شخصیت جهان اسلام یعنی «امام ابوحامد غزالی» و «امام ابوالولید بن رشد الخصیه» آورده شده است. شایان ذکر است نویسنده به منظور اثبات مفاهیم اصلی مطرح در کتاب به مبانی شرعی دین مبین اسلام استناد کرده است.

برای فهم معنی انسان شناسی باید دانست که انسان شناسان چه کار می کنند. مهم ترین کاری که انسان شناسان انجام می دهند قوم نگاری است. قوم نگاری برای متخصص انسان شناسی فرهنگی یا اجتماعی در حکم پژوهش های آزمایشگاهی برای زیست شناس، پژوهش های آرشیوی برای تاریخ دان، یا پژوهش های پیمایشی برای جامعه شناس است. قوم نگاری که معمولا «مشاهده مشارکتی» نامیده می شود مبتنی بر این تفکر است که برای درک رفتار مردم گوناگون بهترین کار، مشاهده آن ها از طریق تعامل نزدیک و طولانی مدت با آنهاست. از این رو انسان شناسان از قدیم، مدت های طولانی در اجتماعات مورد مطالعه شان زندگی می کردند. همین روش این رشته را از سایر رشته های علوم اجتماعی متمایز می کند. نگارندگان در کتاب حاضر، به موضوع انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی پرداخته اند. در فصل اول مفاهیم انسان شناسی برای آشنایی ارایه شده و در دو فصل بعدی فرهنگ و جامعه و به عنوان دو رکن مفهومی انسان شناسی بررسی شده است. در فصل چهار و پنج به بنیادی ترین روش های آدمیان برای ایجاد پیوندهای اجتماعی پرداخته شده و در سه فصل آخر نگاه کوتاهی به مسایلی مانند اقتصاد، دین و هویت شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی