لیست کتاب های بهداشت و سلامت

کتاب حاضر با هدف شناساندن عرصه های مختلف تشکیل دهنده ی روان شناسی سلامت نگاشته شده است. بر این اساس نگارنده بحث خود را با تعریف سلامت شروع می کند. سپس به توصیف الگوهای نظری عمده ی روان شناسی سلامت می پردازد. به تصریح وی، سلامتی یعنی سلامت کامل فیزیکی، فکری و اجتماعی و صرفا به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست. در این تعریف سلامت واقعی هم شامل پیش گیری از ناسالم بودن است (برای مثال بیماری، مصدومیت، عارضه) و هم شامل برخورداری از سلامت. وی در ادامه کار متخصصان همه گیرشناسی را مطمح نظر قرار می دهد. این متخصصان الگوهای پیش گیری از بیماری و پیشبرد سلامت را با تکیه بر بررسی جمعیت های مختلف، بررسی می کنند. در این بخش به تغییر الگوهای سلامت و بیماری طی قرن گذشته (علل مرگ و میر بر اثر بیماری های مرگ بار عفونی نظیر سل و امراض پیچیده ی چند عاملی نظیر بیماری های قلبی و سرطان) اشاره شده و شناختن علل بالقوه ی بیماری ها با استناد به آمار مرگ و میر و میزان بیماری ها، راهی برای پیش گیری و درمان بیماری ها شناخته شده است. دیگر مباحث کتاب عبارت است از: نشانه های بیماری و درد، ارزیابی درد و چاره اندیشی برای درمان آن، رابطه ی پزشک و بیمار، عوامل روان شناختی در بیماری، سبک های زندگی و سلامت، استرس و چاره اندیشی برای آن، و راه های بالا بردن مهارت های مقاله نویسی.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی