لیست کتاب های خانواده

کتاب حاضر، رمانی از «لوران گوده» است که جایزه کنکور فرانسه را در سال ۲۰۰۴ از آن این داستان نویس کرده است. «گوده» جمله ها را ساده و کوتاه انتخاب می کند؛ خواننده را با جمله های بلند و پیچیده به سرگیجه نمی اندازد و نفوذ کلامش از خلال جمله های ساده و واژه های مناسب چنان است که خواننده بی اختیار آن چه را او خواسته بیان کند، با همه وجودش می گوید، آدم سوزش آن را روی پوستش حس می کند و نیز خون و جوشان مردمان آن سرزمین را در رگ هایش. مردمانی ساده، رک و راست و بی شایبه که مثل زمین هاشان در عین بی حاصلی و آب هواشان در عین داغی و سوزندگی، مهمان نواز و گشاده رویند. گوده در کتابی کوتاه، سرگذشت چند نسل از دودمانی را تعریف می کند که بس مصیب ها دیده و رنج ها کشیدند، در عین شرارت و تندخویی، شرافتمند، زحمت کش و یار و یاور هم بودند. گوده می توانست تاریخچه زندگی این خانواده را در چندین جلد بنویسد، اما او شیفته ایجاز است. به بیان آن چه مهم و ضروری است، بسنده می کند و از ذکر جزییات می پرهیزد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی