لیست کتاب های خانواده

خانواده، تاثیرگذارترین عامل بر رفتار فرد است و والدین نقش مهمی در شکل دادن به نوع برخورد، لحن، حالت و کیفیت زندگی فرزندان دارند. والدین به عبارتی مدیر یک سیستم هستند. اگر در این مدیریت خوب رفتار کنند، خانواده پدیده ای خواهند داشت و از مسایل و انحطاط های خانواده جلوگیری خواهد شد. خانواده پدیده ای، خانواده ای سالم است که در آن هر فرد، وضعیت رفاه و رشد خویش را ارتقاء داده و مورد حمایت قرار می گیرد. این روند برای رشد کل خانواده و نفع همه اعضا است. خانواده ها می توانند الگوهای قدیم خویش را کنار بگذارند و به خانواده پدیده ای تبدیل شوند. برای داشتن خانواده پدیده ای پنج نکته اهمیت دارد که عبارت اند از: سیستم سرپرستی و پذیرش خانوادگی ایجاد کنید؛ ریتم و آهنگ را در زندگی خانوادگی خویش ارتقا دهید؛ آداب و سنن معنی داری را بر خانواده حاکم سازید؛ در ارتباط، فعال و عامل باشید؛ و کنترل بحران را بیاموزید. نگارنده در کتاب حاضر، بایدها و نبایدهایی را اعلام کرده تا خانواده با هدف مشخص پیش رود. او در هر فصل افراد را به ایفای نقش عملی در خانواده ترغیب و مهارت هایی را در قالب مثال عرضه می کند. پاره ای از مباحث کتاب عبارت اند از: استراتژی های ویژه برای خانواده های طلاق و ترکیبی؛ پنج عامل مهم برای خانواده پدیده ای؛ و ایفای نقش والدین.

بیان ویژگی های یک «خانواده موفق» مطلوب از منظر آموزه های اسلامی است. در این کتاب با بهره گیری از معارف اسلامی تصویر روشنی از یک خانواده مورد قبول ارایه گردیده و اوصاف خانواده آرمانی از منظر اسلام بیان شده است. نویسنده نخست به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام اشاره کرده و سپس شاخص های یک خانواده موفق از لحاظ فرهنگی، اخلاقی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی و دینی (معنوی) را بیان نموده است. در همین راستا نویسنده به پرهیز از اسراف و تجمل گرایی، پرهیز از تشریفات و بلندپروازی، اعتدال در خرج کردن، آداب معاشرت در درون خانه، پرهیز از خودنمایی و چشم و هم چشمی، رعایت آداب اخلاقی و اجتماعی، پرهیز از رذایل اخلاقی، داشتن روابط صمیمی با زن، فرزندان، رعایت آراستگی ظاهری، تفاهم و مسوولیت پذیری، پرهیز از سرزنش و توجه کردن به معنویت و مسایل شرعی و بسیاری دیگر از بایسته های اخلاقی در میان خانواده ها اشاره کرده و دستورات اسلام برای داشتن یک خانواده موفق را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی