لیست کتاب های خانواده

خانواده، تاثیرگذارترین عامل بر رفتار فرد است و والدین نقش مهمی در شکل دادن به نوع برخورد، لحن، حالت و کیفیت زندگی فرزندان دارند. والدین به عبارتی مدیر یک سیستم هستند. اگر در این مدیریت خوب رفتار کنند، خانواده پدیده ای خواهند داشت و از مسایل و انحطاط های خانواده جلوگیری خواهد شد. خانواده پدیده ای، خانواده ای سالم است که در آن هر فرد، وضعیت رفاه و رشد خویش را ارتقاء داده و مورد حمایت قرار می گیرد. این روند برای رشد کل خانواده و نفع همه اعضا است. خانواده ها می توانند الگوهای قدیم خویش را کنار بگذارند و به خانواده پدیده ای تبدیل شوند. برای داشتن خانواده پدیده ای پنج نکته اهمیت دارد که عبارت اند از: سیستم سرپرستی و پذیرش خانوادگی ایجاد کنید؛ ریتم و آهنگ را در زندگی خانوادگی خویش ارتقا دهید؛ آداب و سنن معنی داری را بر خانواده حاکم سازید؛ در ارتباط، فعال و عامل باشید؛ و کنترل بحران را بیاموزید. نگارنده در کتاب حاضر، بایدها و نبایدهایی را اعلام کرده تا خانواده با هدف مشخص پیش رود. او در هر فصل افراد را به ایفای نقش عملی در خانواده ترغیب و مهارت هایی را در قالب مثال عرضه می کند. پاره ای از مباحث کتاب عبارت اند از: استراتژی های ویژه برای خانواده های طلاق و ترکیبی؛ پنج عامل مهم برای خانواده پدیده ای؛ و ایفای نقش والدین.

کتاب حاضر، رمانی از «لوران گوده» است که جایزه کنکور فرانسه را در سال ۲۰۰۴ از آن این داستان نویس کرده است. «گوده» جمله ها را ساده و کوتاه انتخاب می کند؛ خواننده را با جمله های بلند و پیچیده به سرگیجه نمی اندازد و نفوذ کلامش از خلال جمله های ساده و واژه های مناسب چنان است که خواننده بی اختیار آن چه را او خواسته بیان کند، با همه وجودش می گوید، آدم سوزش آن را روی پوستش حس می کند و نیز خون و جوشان مردمان آن سرزمین را در رگ هایش. مردمانی ساده، رک و راست و بی شایبه که مثل زمین هاشان در عین بی حاصلی و آب هواشان در عین داغی و سوزندگی، مهمان نواز و گشاده رویند. گوده در کتابی کوتاه، سرگذشت چند نسل از دودمانی را تعریف می کند که بس مصیب ها دیده و رنج ها کشیدند، در عین شرارت و تندخویی، شرافتمند، زحمت کش و یار و یاور هم بودند. گوده می توانست تاریخچه زندگی این خانواده را در چندین جلد بنویسد، اما او شیفته ایجاز است. به بیان آن چه مهم و ضروری است، بسنده می کند و از ذکر جزییات می پرهیزد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی