لیست کتاب های تغذیه

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته، گاومیش به عنوان دام سه منظوره: برای تولید شیر، گوشت و نیروی کارآمد وجود دارد. از جمله ی این کشورها، هند پیشرو در صنعت شیر، مصر، مدیترانه و استرالیا پیشرو در تولید گوشت هستند. تغذیه، مهم ترین و اساسی ترین عامل در پرورش دام و عمده ترین روش اقتصادی کردن سیستم تولید است. ولی امروزه استانداردهای تغذیه ای کمی برای گاومیش در کشورهای گرم سیری وجود دارد، بنابراین به یک استاندارد تغذیه ای، متناسب با تغییرات شرایط زراعی و اقلیمی مورد نیاز است. نگارنده در کتاب حاضر که از نه بخش تشکیل شده سیستم های مختلف تغذیه ای برای گاو و گاومیش را تشریح نموده و راه کارهای تغذیه ای برای افزایش تولید شیر، گوشت و نیروی انسانی را عرضه کرده است. بر این اساس، عناوین کتاب عبارت اند از: مطالعه مقایسه ای مصرف اختیاری خوراک، اکولوژی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی گاو و گاومیش، استانداردهای تغذیه ای برای گاومیش، استانداردهای خوراک دهی برای گاوها، احتیاجات مواد معدنی و ویتامین ها، مصرف اختیاری خوراک در گاوها و گاومیش ها، تغذیه ی گوساله ها، تغذیه ی گاومیش ها و گاوهای شیری، تغذیه ی گاومیش ها برای تولید گوشت و جنبه های ویژه ی تغذیه ی دام های پرتولید.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی