لیست کتاب های متوسطه دوم

معرفی کتاب: نویسنده در کتاب پیش رو به شرح جنگ جهانی دوم از آغاز تا پایان، سیر نبردهای آن، جنایات، فرماندهان و تسلیحات مورد استفاده در این جنگ گسترده و وحشیانه ی جهانی میان متحدین و متفقین همراه با ارائه تصاویر واقعی می پردازد.جنگ جهانی دوم نه تنها خون بارترین جنگ تاریخ بشر محسوب می شود، بلکه نخستین جنگی است که در آن سه ایدیولوژی سرمایه داری، کمونیستی و ناسیونالیستی افراطی با یکدیگر وارد آوردگاه جنگ شدند. همچنین تنفر نژادی و استفاده از تکنولوژی های مخرب از دیگر خصوصیات این جنگ بی مانند بود. کتاب حاضر تلاش دارد تا به سیر نبردها و نیز فرماندهان مشهور و تسلیحات مدرن و جنایات جنگی و ... بپردازد.

گزیده ای ازکتاب: با حمله ارتش یکم زرهی فرانسه به نیروهای درحال پیشروی آلمانی در نزدیک هانوت طی مدت دو روز در بلژیک نبرد تانک ها آغاز شد. این نبرد تا آن روز بزرگ ترین نبرد زرهی تاریخ محسوب می شد و تا زمان نبرد کورسک همچنان بزرگترین نبرد تانک محسوب می گردید. در این نبرد طرفین متحمل تلفات و خسارات زیادی شدند که در نتیجه آن ارتش فرانسه در مجموع 121 تانک و ارتش آلمان 160 تانک را از دست دادند. در این نبرد ارتش فرانسه به یک پیروزی تاکتیکی دست یافت؛ اما نتیجه نبرد به سود ارتش آلمان بود، زیرا در جریان این نبرد، واحدهای زرهی فرانسه در شمال مشغول نبرد با آلمان ها شدند و آلمان ها با آسودگی بیشتر در جنوب، جبهه سدان را شکافتند.

معرفی کتاب: تاب دایره المعارف مصور ملکه الیزابت دوم و خاندان سلطنتی اثری است از سوزان کندی و استوارت راس به ترجمه الهام شوشتری زاده و چاپ انتشارات سایان. مجموعه ای مصور که به بیان تاریخچه پادشاهی بریتانیا، شرح روزگار خاندان سلطنتی ویندسر و بیان سرگذشت، توصیف زندگی شخصی و دوران سلطنت ملکه الیزابت دوم به شکلی کامل و طبقه بندی شده می پردازد.

گزیده ای ازکتاب: در سال های پس از جنگ، اندک خانواده هایی به اندازه ی خانواده ی سلطنتی بریتانیا کنجکاوی، شگفتی، ستایش و سرزنش عمومی را برانگیخته اند. این فشارهای بی همتا به شیوه هایی گوناگون بر شکل گیری شخصیت چهار فرزند الیزابت دوم اثر گذاشته اند.در دوران کودکی چارلز و آن، الیزابت تازه ملکه شده بود و خود را تمام و کمال وقف این نقش کرده بود. او وقتش را به سفرهای رسمی و سر و سامان دادن به امور روزانه ی سلطنت می گذراند و پرورش فرزندانش را به شوهرش سپرده بود. اما وقتی اندورو و ادوارد را در 1960 و 1964 به دنیا آورد، جا افتاده تر، خردمند تر و مطمئن تر شده بود و به گفته ی زندگی نامه نویسان و خبرنگاران سلطنتی مصمم بود محیطی گرم تر و مادرانه تر برای فرزندانش بسازد. این موضوع، همراه با تفاوت های ذاتی چشم گیر سرشت و هوش فرزندانش و فاصله ی سنی زیادشان، باعث شد چارلز تجربه هایی بسیار متفاوت از تجربه های برادرهای کوچک ترش داشته باشد و به شخصیتی کاملا متفاوت با آن ها تبدیل شود.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی