لیست کتاب های کمک درسی

طلاق، تنش زیادی ایجاد می کند. ما معمولان تنش را مشکل بزرگسالان می دانیم، اما فرزندان طلاق، فشارهای شدیدی را احساس و تحمل می کنند و این در حالی است که آن ها فاقد مهارت هایی هستند که بزرگسالان برای پذیرفتن این فشارها و استفاده از فرصت های موجود برای کاستن از این فشارها به آن ها تکیه می کنند. این کتاب راهنمای عملی برای والدین است تا به فرزندانشان در فایق آمدن بر مشکلات ناشی از طلاق، کمک کنند. بر این اساس پدر و مادرها باید بیاموزند تا معنای نهفته در رفتار و گفتار فرزندانشان را که از طریق بازی، نقاشی، نوشتن، پختن و ساختن ابراز می شود تشخیص دهند. برخی از راه کارهایی که در کتاب درباره ی نحوه ی برخورد والدین با فرزندان طلاق ذکر شده بدین قرار است: سرودن هر هفته یک شعر درباره ی عشق خود به فرزندتان و ثبت کارهای خوب فرزندتان طی یک هفته در دفتر خاطرات و نشان دادن آن دفتر در پایان هفته به فرزند؛ گذاشتن یادداشت هایی مبنی بر دوست داشتن فرزند خود در ظرف ناهار یا روی در یخچال یا روی بالشت فرزند؛ درخواست از فرزند بزرگ تر برای تعریف کردن داستانی برای خواهر یا برادر کوچک تر خود در ارتباط با طلاق؛ و ترسیم یک خانه ی رویایی به وسیله ی فرزند و والدین و دقت در این که آیا در نقاشی کودک، پدر و مادر با یک دیگر در یک خانه به سر می برند یا خیر. بخش پایانی کتاب نیز به پرسش و پاسخ در خصوص طلاق و تاثیر آن بر فرزندان، اختصاص یافته است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی