لیست کتاب های مدارس

هنگامی که دانش آموزان به سن ۱۶ سالگی می رسند، ۱۱ سال از عمر خود را که بخش عمده زندگی آنان است، در مدرسه گذرانده اند. آنها باید با هزاران مشکل در رشد، نحوه ایجاد و ادامه ارتباط با دیگران، مطالعه، احترام به مقامات رسمی، سلسله مراتب اجتماعی، توسعه احساسی خود، کنترل زمان، حل تعارض ها و... مواجه شوند. در راس این موارد، ضرورت بلوغ و همراه شدن بر کشف و ظهور تمایلات جنسی دیده می شود. برای بسیاری، این احساس سفری خیالی است که با کشف جهان جدید پایان می پذیرد، ولی برای دیگران این مسیر با خطرهایی همراه می شود که فقط با گوش دلسوز و راهنمایی دلنشین در جهت صحیح، می توان بر آنها غلبه کرد. نگارنده در کتاب حاضر علاوه بر بیان تاریخچه، اهداف و تعریف مشاوره به ذکر مباحث مهمی از جمله نظریه مشاوره راه حل مدار در مدرسه، اهداف و ساختار جلسه مشاوره، مداخلات مشاوره ای با دانش آموزان، مسایل قانونی و رازداری در مشاروه با دانش آموزان، و ارزیابی خدمات مشاوره در مدارس پرداخته است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی