لیست کتاب های دامپزشکی

سم شناسی، علم مطالعه ی سم ها و شامل شناسایی مواد شیمیایی مختلف، خواص این مواد، آثار بیولوژیکی آن ها و بیماری هایی که با این مواد ایجاد می شود و هم چنین راه درمان این بیماری ها است. علم سم شناسی تاثیر قابل توجهی بر روی زندگی بشر و محیط زیست اطراف آن دارد. تصمیماتی که توسط سم شناسان اتخاذ می گردد، می تواند در زندگی هزاران انسان تاثیر بگذارد. علم سم شناسی با توجه به افزایش روزافزون تولید و مصرف انواع مواد شیمیایی به منظور بهتر استفاده نمودن از مواهب طبیعی پیشرفت شگرفی نموده است. سم شناسی دامپزشکی نیز باید با شناسایی مواد شیمایی مختلف و افزودنی های غذایی و آلاینده های محیطی و آفت کش ها و سموم طبیعی گیاهان و سموم حیوانی آشنا باشد. کتاب حاضر در این راستا نگاشته شده و موضوعاتی از این دست را شامل می شود: شناخت عوامل مهم در سم شناسی، مکانیسم عمل سموم مختلف، روش های آنالیز سموم رایج در دامپزشکی، کروماتوگرافی، سموم دفع آفات، و گیاهان سمی و مسمومیت های حاصل از آن ها در حیوانات.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی