لیست کتاب های پزشکی و پیراپزشکی

کتاب حاضر به استفاده عملی از تجهیزات پزشکی و ریسک های ایمنی مرتبط با آنها می پردازد. این کتاب برای افرادی که در بخش خدمات سلامت به گونه ای با تجهیزات پزشکی در ارتباط بوده و مسیول ایمنی بیماران می باشند، در نظر گرفته شده است. بدون به کارگیری تجهیزات پزشکی، موفقیت پزشکی نوین، کم تر بوده و در نتیجه جان بسیاری از انسان ها نجات پیدا نمی کرد. در عین حال وسایل پزشکی می توانند باعث وقوع حوادثی نیز بشوند که با درک اصول زیربنایی، از وقوع آنها می توان جلوگیری کرد. جلد نخست از مجموعه ۲جلدی حاضر، ترجمه هفت فصل اول کتاب «وسایل پزشکی، کاربردی و ایمنی» است. یکی از تفاوت های بارز این کتاب با سایر کتب تالیف یا ترجمه شده در زمینه وسایل پزشکی، نوع مثال هایی است که در آن ذکر شده است. این مثال ها برگرفته از وقایع رخ داده در بیمارستان ها است که در بسیاری از مواقع، ناشی از خطاهای انسانی بوده و درک بهتری از لزوم رعایت استانداردها را فراهم می سازد. در بخش هایی از این کتاب، به استانداردهای اتحادیه اروپا اشاره شده است و در مواردی که استاندارد ملی ایران موجود بوده، شماره و عنوان این استاندارد، به صورت زیرنویس بیان شده است.

اثر حاضر ترجمه هفت فصل دوم کتاب «وسایل پزشکی: کاربرد و ایمنی» است. مطالعه این کتاب برای دانشجویان دوره های مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، پرستاری و کلیه افرادی که در مراکز خدمات درمانی و بیمارستان ها مشغول به کار می باشند مفید خواهد بود. این کتاب با افزایش سطح آگاهی از نحوه عملکرد تجهیزات پزشکی و آن چه که می تواند باعث بروز خطا و اشکال شود، استفاده ایمن از این تجهیزات را توصیه می کند. خوانندگان با مطالعه این کتاب درخواهند یافت که این کتاب به عنوان جایگزینی به جای کتابچه های دستورالعمل یا نظام نامه های ایمنی درنظر گرفته شده است. در متن این کتاب، مثال هایی وجود دارند که هم جالب و هم ترسناک باشند و همگی بدون ذکر نام افراد، به مردم واقعی بازمی گردند. عناوین مطالب کتاب عبارت است از: ونتیلاسیون (تنفس مصنوعی)؛ استعمال غیرخوراکی داروها؛ اندام مصنوعی (پروتزها) و تحریک کننده ها؛ بافت ها و سنگ های تشکیل شده در بدن؛ رایانه ها در بخش خدمات سلامت؛ و مسیولیت چک لیست ها.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی