لیست کتاب های مهندسی هوافضا

معرفی کتاب:  کتاب حاضر در 6 بخش: “اکتشاف فضا، “اخترشناسی، “کیهان، “ستاره ها و کهکشان ها، “منظومه ی شمسی و “صورت های فلکی به کاوش در جهان و ماورای زمین پرداخته و شامل مطالب و تصاویر جذاب و سودمند است.

گزیده ای ازکتاب: بسیاری از نقاط نورانی در آسمان ستاره هستند. نورهای چشمک زن و متحرک ممکن است ماهواره باشند.

روشن ترین ستاره ها در آسمان شب در واقع اصلا ستاره نیستند، بلکه ممکن است سیاره های مشتری، زهره و یا مریخ باشند.

با چشم غیر مسلح می توان حدود 2000 ستاره را دید.

نوار کم نوری که در میانه ی آسمان از سویی به سوی دیگر کشیده شده نیمرخی از کهکشان ما یعنی راه شیری می باشد.

الگوی قرارگیری ستارگان در آسمان ثابت است، اما به دلیل گردش زمین به دور خود، این الگو در طول شب متغیر به نظر می رسد.

تقریبا 23 ساعت و 56 دقیقه طول می کشد تا الگوی قرار گیری ستارگان به جایگاه خود در آسمان بازگردد.

وقتی زمین به دور خورشید می گردد، چشم انداز ما از ستاره ها و الگوی قرارگیری آن ها در هر شب متفاوت خواهد بود.

در نیمکره ی شمالی و جنوبی الگوهای متفاوت ستارگان دیده می شوند.

 

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی