لیست کتاب های مهندسی معماری

اوقات فراغت را می توان مهم ترین فرصت ها و زمان ها در زندگی شهری دانست. نحوه گذران اوقات فراغت می تواند مفید یا مخرب باشد. برنامه ریزی درست برای اوقات فراغت در سطح خرد و کلان موجب لذت، بازسازی، خودسازی و... و بی توجهی به آن وقت کشی، غفلت، سرگرمی های غلط و... را در پی خواهد داشت. به همین دلیل برخی از فعالیت های اوقات فراغت، به مثابه آیینه فرهنگ جامعه یاد می کنند. این مطلب بدان معنی است که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرّف ویژگی های فرهنگی و میزان توسعه یافتگی آن جامعه است. در این میان، شهر تهران، شهری مدرن و دارای فضاهای مربوط به فراغت است. در این شهر، ضمن آن که تولید عرصه فراغت صورت می گیرد، مصرف آن نیز سامان دهی می شود. در این شهر، فراغت در ادامه کار نیست، بلکه متن کار و تلاش است. فراغت در شهر تهران دارای هویت است و از الگوی خاصی تبعیت می کند. کتاب حاضر، حاوی دوازده مقاله تخصصی درباره «نقش و ساختار اوقات فراغت در نظام توسعه فرهنگی شهر تهران، است که در آن موضوعاتی چون: نیازهای فراغتی و شهر پایدار؛ گیم نت، فضای فرهنگی معقول شهری و... بررسی شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی