لیست کتاب های مهندسی صنایع

توضیح کتاب:

این کتاب اولین نوشتار از مجموعه "صنایع دستی "است که در آن سیر تحول تاریخی صنایع دستی، همچنین زمینه‌های اجتماعی پیدایش آن بررسی شده است . در مقدمه کتاب آمده است" :نکته‌ی قابل توجه در تحلیل‌های محققان بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی نظیر "ژاک آنکتیل"، "دومینیک بوشار "و همچنین "ژان لویی میشون "است که شرط استمرار و ادامه حیات صنایع دستی در وضعیت کنونی، توان پاسخ‌گویی آن به نیازهای امروزی جوامع انسانی و توسعه آن به صورت خود جوش می‌باشد ."در این کتاب ابتدا کلیاتی درباره صنایع دستی و وضعیت فعلی آن ذکر گردیده، سپس موقعیت صنایع دستی در کشورهای مختلف جهان (جهان سوم و صنعتی) به اختصار بیان شده است .در فصل سوم کتاب سازمان‌ها و نهادهای داخلی مرتبط با صنایع دستی و ضرورت هماهنگی بین آنها بازشناخته شده است .در فصل چهارم سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با صنایع دستی و فعالیت‌های بین‌المللی برای معرفی صنایع دستی معرفی می‌شود .فصل پایانی کتاب شامل معرفی اجمالی انواع صنایع دستی در کشورهای جهان است که با تصاویری چند به طبع رسیده است .

 

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی