لیست کتاب های مهندسی برق

در سطح کلان نگر جامعه ، هرگونه برنامه ریزی و تنظیم خط مشی ، بدون شناخت روندهای آینده ، غیرواقع بینانه بوده و در حصول به هدف ، با شکست مواجه می شود.لذا امروزه در سطح آکادمیک ، روش های مطالعاتی متفاوتی برای مطالعات آینده از سوی متخصصان این حوزه ارائه شده و رشته های دانشگاهی خاص این حوزه نیز وجود دارد. تلاش برای آینده پژوهی هر عنصری از جامعه در دوران ما، نقطه تلاقی با فناوری گره خورده است. اما عرصه تغییرات معاصر از عمق و دامنه گسترده ای برخوردار است و همه حوزه های اساسی زندگی را در بر گرفته و لذا درک روندهای آینده، مستلزم یک قلمروی نگاه است که ظرفیت تبیینی تغییرات جهان معاصر و روندی آینده آن را داشته باشد و بتوان در بستر آن، به فهم تحولات دست یافت. در این کتاب با بهره گرفتن از پارادایم «دو جهان شدن ها و دو فضایی شدن ها» که هم ابزار فهم تغییرات جهان واقعی دارد و هم امکان فهم و پیش بینی فناوری و روند تغییرات آن را در جهان مجازی فراهم میسازد، به تحلیل آینده دولت الکترونیک پرداخته شده است. کتاب حاضر برخی از روش های آینده پژوهی را معرفی میکند و ناظر بر پژوهش های صورت گرفته در حوزه آینده پژوهی فناوری است. همچنین آینده دولت الکترونیک را در سطح زیر ساخت، ظرفیت های ساختاری و نهادی و خدمات مورد توجه قرار داده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی