لیست کتاب های فیزیک

نویسنده در این کتاب به بررسی پیوند عرفان و علم فیزیک جدید پرداخته و از این رهگذر منظره ای جدید از عالم و ساختار زیرین از دنیای مادی را به تصویر کشیده است. از این رو در گام نخست از کتاب تغییر جهان بینی از منظر«ناظر شریک» بررسی شده است. در این بررسی از نظر فیزیک جدید، آگاهی حاوی یک «ساختار ساز واقعیت» است. یعنی نوعی ساز وکار فیزیولوژی عصبی که از لحاظ روحی و روانی بر خود واقعیت تاثیر می گذارد. سپس مدل های ماده و فضایی که فیزیک جدید ارایه داده، تشریح شده است. آن گاه دیدگاه های فیزیک جدید درباره زمان مطرح و به دنبال آن از «مخروط نور» سخن به میان آمده است. در ادامه به ماهیت زمان در فیزیک جدید پرداخته شده و پس از آن همانندی های عرفان باستانی هند، یعنی «تانترا» با فیزیک جدید ترسیم گردیده است. در پایان، سخنان عارفان درباره مکانیزم «ساختار ساز واقعیت» و چگونگی رسیدن به آن از طریق هشیاری آگاهانه تبیین شده است. همچنین در پایان کتاب کیهان شناسی ای که نتیجه پیوند عرفان و فیزیک جدید می باشد به تفصیل توضیح داده شده است.

کتاب فیزیک و واقعیت : آینشتاین در گفتگوئی با رابرت شنکلند بر مورخان علم خرده می‌گیرد که در تحلیل تحولات فیزیک در اواخر قرن نوزدهم «هدفی را که فیزیکدان‌ها بدان نشانه رفته بودند در نمی‌یابند و برایشان روشن نیست که آن‌ها چگونه می‌اندیشیدند و چگونه با مسائل خود دست و پنجه نرم می‌کردند»؛ و می‌گوید که در نوشتن تاریخ علم باید شیوه‌ای اختیار شود که سیر اندیشه و پویش فکری کاشفان و پیشتازان را انتقال دهد._x000D_ حوزه وسیع پژوهش‌های نظری آینشتاین حکایت از آن دارد که تنها تحقیق در پدیده های منفرد فیزیکی او را خشنود نمی‌کرد. سعیش همواره بر این بود که هر پدیده به صورت پیامد منطقی چیزی کلیتر درک شود. بنا بر این تشخیص هدفی که آینشتاین بدان نشانه رفته بود و تلاش‌های عمر پر بارش را بهم می‌پیوست، کار دشواری نیست: ساختن بنای نظری جدیدی که بتواند شالوده تمام فیزیک بشمار رود. کار دشوار‌تر ، فهم پویش فکر و اندیشه در اوست، یعنی همان چیزی که او خود آن را موزون بودن موزیکالیته در حوزه تفکر علمی می‌خواند. چگونه اندیشه راه خود را در انبوه پدیده‌های منفرد فیزیکی پیدا می‌کند و به جانب هدف اساسی پیش می رود؟ و...

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی