لیست کتاب های صنایع دستی

توضیح کتاب:

این کتاب اولین نوشتار از مجموعه "صنایع دستی "است که در آن سیر تحول تاریخی صنایع دستی، همچنین زمینه‌های اجتماعی پیدایش آن بررسی شده است . در مقدمه کتاب آمده است" :نکته‌ی قابل توجه در تحلیل‌های محققان بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی نظیر "ژاک آنکتیل"، "دومینیک بوشار "و همچنین "ژان لویی میشون "است که شرط استمرار و ادامه حیات صنایع دستی در وضعیت کنونی، توان پاسخ‌گویی آن به نیازهای امروزی جوامع انسانی و توسعه آن به صورت خود جوش می‌باشد ."در این کتاب ابتدا کلیاتی درباره صنایع دستی و وضعیت فعلی آن ذکر گردیده، سپس موقعیت صنایع دستی در کشورهای مختلف جهان (جهان سوم و صنعتی) به اختصار بیان شده است .در فصل سوم کتاب سازمان‌ها و نهادهای داخلی مرتبط با صنایع دستی و ضرورت هماهنگی بین آنها بازشناخته شده است .در فصل چهارم سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با صنایع دستی و فعالیت‌های بین‌المللی برای معرفی صنایع دستی معرفی می‌شود .فصل پایانی کتاب شامل معرفی اجمالی انواع صنایع دستی در کشورهای جهان است که با تصاویری چند به طبع رسیده است .

 

آقای بلدور همسایه و دوست بابای نیکولا است. آنها همیشه با هم شوخی و مسخره بازی می کنند، اما این بار عصبانی می شوند و مدتی با هم قهر می کنند. آخرین قهر آنها به این علت بود که بابای نیکولا قوطی خالی نخودسبز را محض شوخی به حیاط آقای بلدور پرت کرده بود، آقای بلدور با گفتن این که حیاطش آشغالدانی نیست چند هفته با هم قهر کردند. در موقع قهر آقایان، خانم های آنها دست به کار می شوند و اسباب آشتی کنان را مهیا می کنند. آقا و خانم بلدور برای صرف قهوه به خانه آنها می آیند و برای آشتی کنان یک جعبه شکلات می آورند، اما جعبه شکلات اسباب دعوای خانودگی پدر و مادر و نیکولا می شود که بابای نیکولا جعبه شکلات را برای پایان دادن جرو بحث به حیاط آقای بلدور پرت می کند. اوضاع خانوادگی نیکولا بهتر می شود و این در حالیست که آقای بلدور و بابای نیکولا دوباره با هم قهر می کنند. در این مجموعه داستان هایی به نام های شورش، دندانپزشک پازل، حوض، گاوبازی و... نیز می خوانیم.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی