لیست کتاب های تاریخ هنر

از دیدگاه «اریک فروم»، هنر بهتر زیستن و شیوۀ زندگی مبتنی بر آگاهی تنها از طریق خودکاوی صادقانه میسر می شود. این شیوه به ما هشدار می دهد که دست یابی به روشن بینی با اعتقاد به تلاش نکردن و بی رنج زیستن ممکن نیست. به گفتۀ فروم، جهان مصرف زده ای که حرصی پایان ناپذیر را بر انسان تحمیل می کند، تنها بذرهای توهم و تصور کسب آگاهی و معرفت سهل الوصول را در ذهن ما می کارد. فروم برای مقابله با روشن بینی مورد ادعای مربیان بودایی (گوروها) که نقش روان شناسان را نیز برعهده گرفته اند، شیوۀ دیگری را از طریق مراقبه (مدیتیشن) مطرح می کند. کتاب حاضر یکی از مهم ترین آثار فروم و حاوی هنر به کارگیری تمامی توانایی های آدمی برای دست یابی به هدف اعلای زندگی است و این طریقی است که پس از رهایی از خودشیفتگی، خودخواهی، خودپسندی و داشتن، می توان به وسیلۀ آن شادکامی معنوی و روحی بودن را تجربه کرد. در این کتاب، نویسنده راه رهای را برای مقابله با شیوه های دروغین دست یابی به خودآگاهی و روشن بینی مطرح می سازد.

موضوع این کتاب، شناخت هنر از منظر فلسفه و علم زیبایی شناسی است. اثر حاضر، با هدف آموزش فلسفه هنر در سطح دانشگاهی تدوین شده و مشتمل بر سه جستار است. در جستار نخست با عنوان «مسیله تعریف»، نویسنده سیر تاریخی مفهوم و تعریف هنر را به اجمال بررسی کرده و پیشینه آن را از دیرباز تا زمان حاضر مرور می کند. در جستار دوم، ویژگی ها یا کیفیات ذاتی هنر تشریح شده و موضوع تفحص قرار گرفته و در این میان به ویژگی «زیبایی» به عنوان برجسته ترین ویژگی در خور بحث توجّه ویژه ای شده است. در این جستار، ماهیت زیبایی از جمله نگرش کلاسیک نسبت به آن و برداشت های گوناگون دوران جدید از آن مورد توجّه قرار گرفته و نگارنده، دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت عینی و ذهنی آن را تشریح کرده و دلایل طرفداران دیدگاه های مقابل را تحلیل و نقد می نماید. در جستار آخر که عنوان آن «هستی شناسی هنر» است به ارایه تعبیر دیگری از سوال «هنر چیست» پرداخته شده و نگارنده سعی نموده شرح دهد که هنرها به چه نحو و با چه مفهومی وجود دارند و شان هستی شناختی هنرها در چیست.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی