لیست کتاب های تاریخ هنر

از دیدگاه «اریک فروم»، هنر بهتر زیستن و شیوۀ زندگی مبتنی بر آگاهی تنها از طریق خودکاوی صادقانه میسر می شود. این شیوه به ما هشدار می دهد که دست یابی به روشن بینی با اعتقاد به تلاش نکردن و بی رنج زیستن ممکن نیست. به گفتۀ فروم، جهان مصرف زده ای که حرصی پایان ناپذیر را بر انسان تحمیل می کند، تنها بذرهای توهم و تصور کسب آگاهی و معرفت سهل الوصول را در ذهن ما می کارد. فروم برای مقابله با روشن بینی مورد ادعای مربیان بودایی (گوروها) که نقش روان شناسان را نیز برعهده گرفته اند، شیوۀ دیگری را از طریق مراقبه (مدیتیشن) مطرح می کند. کتاب حاضر یکی از مهم ترین آثار فروم و حاوی هنر به کارگیری تمامی توانایی های آدمی برای دست یابی به هدف اعلای زندگی است و این طریقی است که پس از رهایی از خودشیفتگی، خودخواهی، خودپسندی و داشتن، می توان به وسیلۀ آن شادکامی معنوی و روحی بودن را تجربه کرد. در این کتاب، نویسنده راه رهای را برای مقابله با شیوه های دروغین دست یابی به خودآگاهی و روشن بینی مطرح می سازد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی