لیست کتاب های تاریخ هنر

بی خردی زمان و مکان نمی شناسد؛ بی زمان و جهان شمول است ـ اگرچه عقاید و عادات هر زمان و هر مکان خاص، شکلی معین بدان می دهد؛ ارتباطی به نوع نظام ندارد: هم سلطنت ممکن است موجد آن باشد، هم حکومت یک اقلیت قدرت طلب (الیگارشی)، و هم مردم سالاری. بی خردی ویژه ملت یا طبقه به خصوصی هم نیست. طبقه کارگر و حکومت های کمونیستی نماینده آن، همان گونه که تاریخ دوران اخیر به خوبی نشان داد، در مسند قدرت، بخردانه تر یا کارسازتر از طبقه متوسط عمل نکردند. ممکن است پرسیده شود از آن جا که اصرار در کژاندیشی یا در بی خردی جزء فطرت آدمی است، آیا می توان از حکومت ها انتظار دیگری داشت؟ مساله نگران کننده آن است که بی خردی حکومت، اثر بیش تر بر شماری بیش تر می گذارد تا بی خردی های فردی. از این رو حکومت ها وظیفه سنگین تری دارند تا بر طبق عقل و خرد رفتار کنند. نگارنده در کتاب حاضر، به بیان جنگ ها، از جنگ تروا در دوران باستان و جنگ ویتنام در دوران معاصر، پرداخته و بی خردی های حکومت ها و خردمندی های آنان را بررسی کرده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی