لیست کتاب های تاریخ هنر

بوتیچلی، هولباین، لیوناردو، دورو و میکل آنژ نام هایی آشنایند، چنانکه شام آخر یا مجسمه داوود نیز، آثاری شناخته شده هستند. اما این هنرمندان که بودند و چرا چنین آثار شگفتی را ایجاد کردند و مخاطبان اولیه آنها این آثار را چگونه می نگریسته اند؟ در کتاب حاضر، به این پرسش و پرسش های دیگر با تامل بر هنرمندان گمنام و مشهور، حامیان و آثار هنری، در بستر تاریخی و فرهنگی اروپای رنسانی پاسخ داده شده است. اروپای رنسانس به دوره زمانی قرن های ۱۴ تا ۱۶ میلادی گفته می شود و در واقع عبارت است از جریان ها و تحولات فرهنگی و عقلی که در ایتالیا آغاز شد و در قرن ۱۵ و ۱۶ به اوج شگفتگی رسید و و ادب و هنر را حیات و جانی تازه بخشید. عنوان های فصل های کتاب عبارت اند از: رنسانس چه کسی؟ هنر چه کسی؟ نقاشی های محراب؛ روایت گری در هنر رنسانس؛ چالش طبیعت و گذشته؛ تمثال نگاری و ظهور «انسان رنسانسی»؛ آیا زنان نیز رنسانسی داشتند؟ اشیا و تصاویری برای فضاهای خانگی؛ ماجرای یک میدان: هنر و زندگی شهری در فلورانس؛ و میکل آنژ: تولد هنرمند و تاریخ هنر.

راهنمای حاضر به همراه تصاویری از آثار شاخص هنر باروک، به معرفی این هنر و بررسی سبک آن در سه بخش معماری، نقاشی و مجسمه سازی ـ در قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم ـ اختصاص یافته است. گفتنی است واژه ی باروک ظاهرا از واژه ی barocco به معنای یک مروارید با شکل نامتعارف یا از اصطلاح baroco یعنی یک قیاس منطقی پیچیده، برگرفته شده است. بنابراین، آن چه تحت عنوان باروک قرار می گیرد، آمیزه ای از بی نظمی و پیچیدگی ابهام آمیز است. کسی که در نهایت، مردم را ترغیب کرد تا سبک باروک را به عنوان جریانی مثبت به حساب آورند، هاینریش ولفلین بود. باروک اکنون به عنوان سبکی در طول قرن هفدهم و بخشی از قرن هجدهم بر هنر اروپا حکمفرما بوده، پذیرفته شده است. برخی از مشخصه های اصلی این سبک، عبارت است از: ایجاد جذابیت هم برای عاطفه هم برای عقل، علاقه به جلوه های فضاسازی و نورپردازی نمایشی و استفاده از صورت های مختلف هنر به شکل ترکیبی. برخی از آثاری که به سبک باروک خلق شده و در کتاب از آن ها یاد شده عبارت است از: ترسیم چهره ی آگوستینو پالا ویسینی (۱۶۲۱)، طرح اولیه برای مقبره ی دوک بوفر (۱۶۶۹) به وسیله ی جان لرنستوبرنین، بنای کلیسای سنت آندره آ الکورینال به وسیله ی جان لرنتسوبرنین، نقاشی های کاخ بوین رتیرو در مادرید، گنبد کلیسای سانت ایوودلا، گنبد کلیسای سنت لورنتسو، کلیسای سن پیتر در رم، میدان سن پیتررم، تصویر ستایش مراسم عشای ربانی در خزانه ی صومعه ی اسکوریال مادرید، و تصویری از مریم عذرا در خزانه ی کلیسای جامع گرانادا.

عالم پررمز و راز هنر معماری اسلامی، در دویست سال گذشته، توجهات و تتبعات وسیع مستشرقان و اسلام شناسان غرب و شرق را برانگیخته است؛ تحقیقاتی که گاه به کشف مبانی حکمی و رازورانه این هنر، و گاه به نفی هویت هنری این دین انجامیده است. بنابراین، ضرورت بازنگری عمیق و تاملی دقیق در متن مصداق ها و مبانی هنر اسلامی را ایجاب می کند؛ از این رو نگارنده در کتاب حاضر، در دو دفتر به مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی پرداخته است. دفتر اول این کتاب، در بحثی حکمی، به بررسی و بیان اصل وحدت وجود و حدت شهود در ادیان و حکم اختصاص دارد؛ ادیانی چون مسیحیت، هندوییزم و اسلام، و حکمی چون حکمت یونانی و حکمت اسلامی. این بحث تا به آنجا پیش می رود که به اصل تجلی، یعنی سریان نور وجود، در مراتب حضور و ظهور رسد و از تجلی به مراتب و از مراتب به خیال و از خیال به تصویر آن در گستره هنر اسلامی (قوس نزول) و از آن به رمزگشایی عالمی که این هنر راوی آن است، (قوس صعود). دفتر دوم، شرح آرای حکیمان مسلمان در وصف و ذکر عالم خیال و سپس جلوه های نور و قدر (هندسه و ریاضیات قدسی) در هنر و معماری اسلامی است. در واقع، به گفته نگارنده: «دفتر اول شرح مبانی است و دفتر دوم تطبیق این مبانی بر مصادیق؛ همان که سنت گرایانی چون نصر و شوآل و بورکهارت و گنون بر سر آن از سوی کسانی چون نجیب اوغلو و تری آلن مورد انتقادند».

بی خردی زمان و مکان نمی شناسد؛ بی زمان و جهان شمول است ـ اگرچه عقاید و عادات هر زمان و هر مکان خاص، شکلی معین بدان می دهد؛ ارتباطی به نوع نظام ندارد: هم سلطنت ممکن است موجد آن باشد، هم حکومت یک اقلیت قدرت طلب (الیگارشی)، و هم مردم سالاری. بی خردی ویژه ملت یا طبقه به خصوصی هم نیست. طبقه کارگر و حکومت های کمونیستی نماینده آن، همان گونه که تاریخ دوران اخیر به خوبی نشان داد، در مسند قدرت، بخردانه تر یا کارسازتر از طبقه متوسط عمل نکردند. ممکن است پرسیده شود از آن جا که اصرار در کژاندیشی یا در بی خردی جزء فطرت آدمی است، آیا می توان از حکومت ها انتظار دیگری داشت؟ مساله نگران کننده آن است که بی خردی حکومت، اثر بیش تر بر شماری بیش تر می گذارد تا بی خردی های فردی. از این رو حکومت ها وظیفه سنگین تری دارند تا بر طبق عقل و خرد رفتار کنند. نگارنده در کتاب حاضر، به بیان جنگ ها، از جنگ تروا در دوران باستان و جنگ ویتنام در دوران معاصر، پرداخته و بی خردی های حکومت ها و خردمندی های آنان را بررسی کرده است.

روزگاران "مروری است بر تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی که زنده‌یاد استاد عبدالحسین زرین‌کوب، در آن، تحولات و حوادث دوره‌های تاریخی و سیر وقایع گذشته ایران را به استناد منابع دست اول بازگو و تجزیه و تحلیل نموده است. وی کوشیده است مباحث را در عین پرهیز از بیان جزئیات و با رابطه علت و معلولی در توالی رویدادها تبیین کند. این کتاب که پیش از این در سه جلد جداگانه منتشر شده بود، اینک در یک مجلد به چاپ سوم رسیده است. مباحث کتاب در 28فصل سامان یافته به گونه‌ای که تقریبا هر فصل آن به یک دوره مهم یا مقطع حکمروایی یک یا دو دودمان حکومتگر اختصاص دارد. مولف در مقدمه کتاب درباره ویژگی‌های این اثر می‌نویسد": روزگاران ایران نگاه دیگری به تاریخ این سرزمین است از آغاز تا امروز. در این نگاه تازه، دورنمای گذشته کوتاه و گذرنده است اما سرسری و شتابکارانه نیست، رویدادها به اجمال در بیان می‌آید اما بیان در حد ممکن از تامل خالی نیست. فرمانروایان از یاد رفته با خودکامگی‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌هایشان در این نگرش در پی هم از پیش چشم عبور می‌کنند و در این عبور رستخیز گونه ـ که مرور بر تاریخ است ـ سعی می‌شود تا کارهاشان تفسیر شود، خط سیر کردارهاشان دنبال گردد و نقش آنها در تمدن و فرهنگ ایران ارزیابی گردد. در نقل رویدادها، چون مجال بیان محدود است، این جا به همان اندازه که تفسیر آنها را ممکن می‌سازد و معنی و جهت مسیر تاریخ ایران را باز نماید می‌بایست بسنده کرد ." کتاب با یادداشت‌های نویسنده، کتاب نامه و فهرست اعلام به پایان می‌رسد 

نخستین دفتر از مجموعه کتاب دشمن شدید است که با رویکرد تاریخ بصیرت افزا و رصد جریان حق و باطل تدوین شده است. در این راستا، به تاریخ انبیاء به ویژه تاریخ پیامبر خاتم (ص) و اوصیای معصوم ایشان (ع)، تبیین نقش یهود در تاریخ انبیاء و اسلام، و مساله دشمن شناسی نگاه ویژه ای شده است. با شناسایی و شناساندن این جریان ، ریشه جریانات جاری در سطح بین الملل، منطقه و کشور روشن می شود.
توضیحات:
«دشمن شدید (جلد۱: جریان‌شناسی انحراف در تاریخ با محوریت یهود)» اثر حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی طائب (-۱۳۳۷) نخستین جلد از مجموعه کتاب‌های « دشمن شدید» است که با رویکرد تاریخی بصیرت‌افزا و رصد جریان حق و باطل و دشمن‌شناسی تدوین شده‌است. با شناسایی و شناساندن این جریان، ریشه جریانات جاری در سطح بین‌الملل، منطقه و کشور روشن خواهد شد. اصل و اساس این پژوهش، برگرفته از تحقیقات و دروس تاریخ استاد معظم حوزه علمیه قم حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی طائب است که به همت محققان ارجمند به شکل کنونی آماده شده است. فصل اول این کتاب با انبیاء پیش از بنی اسرائیل آغاز می‌شود و بعد از آن به ترتیب تاریخ انبیای اولولعزم تا پیامبر اسلام با رویکرد ذکر شده بررسی و بیان می‌شود. در مورد یکی از علل انحطاط بنی اسرائیل در فصل پنجم آمده است:
خداوند برای اصلاح این گروه، پی درپی پیامبر می‌فرستاد و آنان نیز پیامبران خدا را می‌کشتند!
لقد اخذنا میثاق بنیاسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوی انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون؛۳۸۴
ما از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی برایشان فرستادیم. هر گاه پیامبری چیزی می‌گفت که با خواهش دلشان موافق نبود، گروهی را تکذیب میکردند و گروهی را می‌کشتند.
خداوند قتل پیامبرانش را به قوم بنی اسرائیل نسبت می‌دهد؛ در حالی‌که همه آنها پیامبرکش نبودند، ولی اینان گرد سازمانی منحرف جمع شده بودند و کار آن سازمان را تایید می‌کردند. ما از این سازمان، به سازمان یهود تعبیر می‌کنیم؛ سازمانی دوره‌دیده، تجربه‌اندوخته و منحرف. آنان همانند دزدانی بودند که با چراغ روشن آمده بودند و انبیاء(ع)در صدد بودند این چراغ به دستان را از دزدی بازدارند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی