لیست کتاب های تاریخ هنر

بوتیچلی، هولباین، لیوناردو، دورو و میکل آنژ نام هایی آشنایند، چنانکه شام آخر یا مجسمه داوود نیز، آثاری شناخته شده هستند. اما این هنرمندان که بودند و چرا چنین آثار شگفتی را ایجاد کردند و مخاطبان اولیه آنها این آثار را چگونه می نگریسته اند؟ در کتاب حاضر، به این پرسش و پرسش های دیگر با تامل بر هنرمندان گمنام و مشهور، حامیان و آثار هنری، در بستر تاریخی و فرهنگی اروپای رنسانی پاسخ داده شده است. اروپای رنسانس به دوره زمانی قرن های ۱۴ تا ۱۶ میلادی گفته می شود و در واقع عبارت است از جریان ها و تحولات فرهنگی و عقلی که در ایتالیا آغاز شد و در قرن ۱۵ و ۱۶ به اوج شگفتگی رسید و و ادب و هنر را حیات و جانی تازه بخشید. عنوان های فصل های کتاب عبارت اند از: رنسانس چه کسی؟ هنر چه کسی؟ نقاشی های محراب؛ روایت گری در هنر رنسانس؛ چالش طبیعت و گذشته؛ تمثال نگاری و ظهور «انسان رنسانسی»؛ آیا زنان نیز رنسانسی داشتند؟ اشیا و تصاویری برای فضاهای خانگی؛ ماجرای یک میدان: هنر و زندگی شهری در فلورانس؛ و میکل آنژ: تولد هنرمند و تاریخ هنر.

همه آثاری که به زبان فارسی درباره غرب باستان منتشر شده یا ترجمه هستند و یا از منظر مشهورات مدرنیستی به غرب نگاه کرده است. در این دوره چهارجلدی برای اولین بار از منظر آرمان های انقلاب اسلامی و تفکر دینی به موضوع پرداخته شده است، اولا روایتی از غرب باستان است و ثانیا با همان منظری که گفته شد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

این دوره به 4 جلد محدود نمی شود. انتشار کتاب «تولد غرب مدرن» آغاز مجموعه چند جلدی دیگری است که قرار است همان روایت و تحلیلی که در موضوع غرب باستان انجام شد را این بار درباره غرب مدرن ادامه دهد.

نویسنده معتقد است که ما در محورهای مختلفی مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته ایم که یک محور مهم و تاثیرگذار آن محور اندیشه های نظری و تئوریک است که متاسفانه توجه جدی هم به آن نشده است. این کتاب ها با این انگیزه نوشته شده تا پاسخی به این تهاجم پیوسته باشد.

این 6 جلد کتاب شامل یک دوره 4 جلدی «تاریخ غرب باستان» و یک دوره 2 جلدی «مطالعات غرب شناسی بنیادین» است.

عناوین دوره «تاریخ غرب باستان» به این شرح است:
جلد اول: یونان، از روزگاران کهن تا قرن 6 قبل از میلاد
جلد دوم: فراز و فرود یونان کلاسیک
جلد سوم: دوران هلنیسم( یونانی مآبی)
جلد چهارم: روم باستان

و دوره 2 جلدی «مطالعات غرب شناسی بنیادین» نیز شامل این دو جلد است:
جلد اول: تولد غرب مدرن
جلد دوم: آغاز یک پایان

بی خردی زمان و مکان نمی شناسد؛ بی زمان و جهان شمول است ـ اگرچه عقاید و عادات هر زمان و هر مکان خاص، شکلی معین بدان می دهد؛ ارتباطی به نوع نظام ندارد: هم سلطنت ممکن است موجد آن باشد، هم حکومت یک اقلیت قدرت طلب (الیگارشی)، و هم مردم سالاری. بی خردی ویژه ملت یا طبقه به خصوصی هم نیست. طبقه کارگر و حکومت های کمونیستی نماینده آن، همان گونه که تاریخ دوران اخیر به خوبی نشان داد، در مسند قدرت، بخردانه تر یا کارسازتر از طبقه متوسط عمل نکردند. ممکن است پرسیده شود از آن جا که اصرار در کژاندیشی یا در بی خردی جزء فطرت آدمی است، آیا می توان از حکومت ها انتظار دیگری داشت؟ مساله نگران کننده آن است که بی خردی حکومت، اثر بیش تر بر شماری بیش تر می گذارد تا بی خردی های فردی. از این رو حکومت ها وظیفه سنگین تری دارند تا بر طبق عقل و خرد رفتار کنند. نگارنده در کتاب حاضر، به بیان جنگ ها، از جنگ تروا در دوران باستان و جنگ ویتنام در دوران معاصر، پرداخته و بی خردی های حکومت ها و خردمندی های آنان را بررسی کرده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی