لیست کتاب های فلسفه هنر

سقراط، فیلسوفی تمام عیار بود. او همین قدر می دانست که چیزی نمی داند. اما این هنر را هم داشت که به دیگران نشان دهد، آنان هم، با همه باریک بینی، فضل و ادعایشان چیزی نمی دانند. سقراط با تکیه بر فلسفه، همه چیز را زیر سوال می برد، حتی خود آن فرض هایی را که بیش تر همه چیز را بر مبنای آن ها زیر سوال برده بود! نویسندگان این کتاب، در زمانه ای که بشر بسیار قدرتمند تر و ذهنش بسیار انباشته تر از دوران سقراط است، ما را به شیوه سقراطی به عرصه داشته ها و دانش هایمان می برند تا در پایان راه، نمی دانم سقراط را بر زبانمان جاری کنند. نمی دانمی که به بیان آن ها اصل حکمت است. آنان در این کتاب، از ما درباره چیزهای می پرسند که بدیهی و روشن می پنداریم و سوال درباره آن ها را احمقانه و دور از خرد می دانیم: من کیستم؟ در چه زمانی به سر می برم؟ شیوه بایسته زندگی چیست؟ و... پس از به چالش کشاندن پاسخ این سوالات از گذشته های دور تاکنون خواننده هم با نویسندگان کتاب هم صدا می شود که خرد در همین پرسش گری است و فلسفه تنها جمع آوری اطلاعات نیست.

براویر (۱۸۸۱-۱۹۶۶ م) یکی از فیلسوفان و ریاضی دانان هلندی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد. ریاضیات و فلسفۀ براویر آشکارا در هم تنیده اند. ریشه های ریاضیات او به باورهای اولیه وی دربارۀ عرفان بازمی گردد. ریشۀ ابی دقیق تاریخی اندیشه های عرفانی ـ فلسفی براویر ساده نیست، اما می توان ردی از اندیشه های عرفانی اروپایی و هندی، فلسفۀ کانت، شوپنهاور، پوانکاره و... را در شکل گیری تفکر او تشخیص داد. هم چنین براویر را یکی از بنیانگذاران توپولوژی جدید می دانند. حل مسالۀ پنجم هیلبرت برای حالت یک بعدی، پیش زمینۀ تحقیقات بعدی براویر را شکل داد. اصول فلسفی شهودگرایی او را می توان در مواردی خلاصه کرد، که در کتاب حاضر به آن ها پرداخته شده است: ریاضیات «آفرینش آزاد ذهن» است، مستقل از تجربه؛ به این معنا که ریاضیات حاصل یک فرایند پویایی مداوم ذهنی مستقل از تجربۀ معنای عام است؛ تنها «شهود پیشینی» در آفرینش آزاد ریاضیات، حرکت و زمان است؛ اشیای ریاضی «ساختمان های ذهنی» هستند؛ دامنۀ وجود اشیای ریاضی ثابت نیست؛ ریاضیات مستقل از منطق است؛ منطق یکی از کاربردهای ریاضیات است؛ و...

"هانس کئورگ گادامر"، فیلسوف معاصر آلمانی، بیش از هر چیز به دلیل هرمنوتیک فلسفی خود، شناخته شده است .هرمنوتیک فلسفی به عقیده او "مربوط می‌شود به فرآیند مهم آدمی که به ناچار دوری (circular)است . ...رهیافتی با واسطه به خود فهمی در انطباق با مدل مکالمه با متن‌ها و کارهای دیگران است .مفهوم گفت و گو [یا دیالوگ] این جا به معنای پرسش و پاسخ بر گرفته از افلاطون است .این گونه فهم هرگز به شناخت مطلق تبدیل نمی‌گردد .متناهی یا کران‌مند است .چون ما مقید به موقعیت تاریخی خویشیم، و جزئی است زیرا علاقه ما به حقیقتی است که به فهم آن برسیم . گادامر پایه فهم را زبان و گفت و گو، به تفکیک از ذهنیت، قرار می‌دهد ."... گادامر در این کتاب درباره اندیشه فلاسفه یونان باستان بحث می‌کند : "موضوع سخن آغاز فلسفه یونان است که در عین حال آغاز فرهنگ غرب نیز هست .این موضوع فقط از نظر تاریخی مورد علاقه نیست، بلکه همچنین به مشکلات جاری فرهنگ خود ما مربوط می‌شود که امروز نه تنها به مرحله دگرگونی بنیادی، بلکه به مرحله عدم یقین و عدم اعتماد به نفس رسیده است . بنابراین، تلاش می‌کنیم با فرهنگ‌های یکسره از انواع متفاوت رابطه برقرار سازیم که، بر خلاف فرهنگ خود ما، از فرهنگ یونان سرچشمه نگرفته‌اند ..."کتاب در قالب این موضوعات به فارسی ترجمه شده است" :معنای آغاز"، "شیوه دسترسی هرمنوتیک به آغاز"، "شالوده محکم :افلاطون و ارسطو"، "حیات و نفس فایدون"، "نفس در میانه طبیعت و روح"، "از نفس به لوگوس :ثتای تتوس و سوفسطایی"، "شیوه عقاید نگاری ارسطو"، "اندیشه ایونیایی در سماع طبیعی ارسطو"، پارمنیدس و گمان‌های میرندگان "و "پارمنیدس و هستی ."

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی