لیست کتاب های فلسفه هنر

براویر (۱۸۸۱-۱۹۶۶ م) یکی از فیلسوفان و ریاضی دانان هلندی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد. ریاضیات و فلسفۀ براویر آشکارا در هم تنیده اند. ریشه های ریاضیات او به باورهای اولیه وی دربارۀ عرفان بازمی گردد. ریشۀ ابی دقیق تاریخی اندیشه های عرفانی ـ فلسفی براویر ساده نیست، اما می توان ردی از اندیشه های عرفانی اروپایی و هندی، فلسفۀ کانت، شوپنهاور، پوانکاره و... را در شکل گیری تفکر او تشخیص داد. هم چنین براویر را یکی از بنیانگذاران توپولوژی جدید می دانند. حل مسالۀ پنجم هیلبرت برای حالت یک بعدی، پیش زمینۀ تحقیقات بعدی براویر را شکل داد. اصول فلسفی شهودگرایی او را می توان در مواردی خلاصه کرد، که در کتاب حاضر به آن ها پرداخته شده است: ریاضیات «آفرینش آزاد ذهن» است، مستقل از تجربه؛ به این معنا که ریاضیات حاصل یک فرایند پویایی مداوم ذهنی مستقل از تجربۀ معنای عام است؛ تنها «شهود پیشینی» در آفرینش آزاد ریاضیات، حرکت و زمان است؛ اشیای ریاضی «ساختمان های ذهنی» هستند؛ دامنۀ وجود اشیای ریاضی ثابت نیست؛ ریاضیات مستقل از منطق است؛ منطق یکی از کاربردهای ریاضیات است؛ و...

در روزگار معاصر، به خاطر گسترش شگفت انگیز ارتباط و انتقال آسان معلومات، هرچیزی که بتواند مقبولیت فراگیر پیدا کند، جهانی می شود؛ از محصولات صنعتی گرفته، تا نتایج فکر و فرهنگ. در انتخاب انسان ها نیز که عامل اصلی جهانی شدن هستند، خرد و دانایی تعیین کننده است نه دلبستگی های تقلیدی دینی یا ملی. بنابراین برای امکان رقابت در صحنه جهانی شدن فکر و فرهنگ، داشتن یک نظام فلسفی کارآمد، به عنوان پایه و اساس نگرش ها ضرورت دارد. هدف نگارنده در کتاب حاضر، تلاش در راستای کارآمدسازی و روزآمد کردن فلسفه و تفکر، به منظور رهایی همه انسان ها از خرافه و ادیان باطل و دست یابی آنان به بینش، اصول و ارزش های مشترک است. نگارنده در این کتاب به تعریف چیستی فلسفه و روش درست تفکر فلسفی و نقد آن پرداخته است. جبران ضعف و کاستی معرفت فلسفی در شرق و غرب، تعریف فلاسفه اسلام از فلسفه، نقد و ارزیابی فلسفه اسلامی، تعریف درست فلسفه و تفکر فلسفی برخی از مباحث کتاب است.

فلسفۀ اخلاق عبارت است از تلاش در راستای نیل به درکی نظام مند از ماهیت اخلاق و آن چه اخلاق از ما می طلبد. به قول سقراط، این که باید چگونه زیست و چرا. این موضوع مسالۀ کم اهمیتی نیست، زیرا به گفتۀ سقراط بحث بر سر آن است که چگونه باید زندگی کرد. بنابراین شروع کار، با یک تعریف ساده و مورد اتفاق دربارۀ چیستی اخلاق مفید است ولی باید در نظر داشت که در عمل ارایۀ چنین تعریفی ناممکن است و نظریه های رقیب متعددی وجود دارند که هریک توضیح متفاوتی از معنای اخلاق زیستن مطرح می کنند و معمولا این تعاریف در تناقض با یک دیگر قرار دارند. با این وجود نباید دربارۀ فلسفۀ اخلاق و عرضۀ تعریفی از آن دست برداشت. تعریفی عام تر از اخلاق این گونه است که اخلاق عبارت است از تلاش برای قرار دادن رفتار خود تحت هدایت عقل، یعنی کاری را انجام دهیم که مناسب ترین دلایل برای انجام آن وجود دارد... نگارنده در کتاب حاضر با بنا قرار دادن این تعریف از اخلاق، می کوشد تا خواننده درکی نسبتا جامع از ماهیت اخلاق داشته باشد.کتاب به صورت تحلیلی و آموزشی نگاشته شده و در آن مباحثی هم چون نسبی گرایی فرهنگی، ذهنی گرایی اخلاقی، خودگرایی روان شناختی و اخلاقی، قرارداد اجتماعی، اخلاق فضیلت محور، و نسبت اخلاق و دین مطرح گردیده است.

"هانس کئورگ گادامر"، فیلسوف معاصر آلمانی، بیش از هر چیز به دلیل هرمنوتیک فلسفی خود، شناخته شده است .هرمنوتیک فلسفی به عقیده او "مربوط می‌شود به فرآیند مهم آدمی که به ناچار دوری (circular)است . ...رهیافتی با واسطه به خود فهمی در انطباق با مدل مکالمه با متن‌ها و کارهای دیگران است .مفهوم گفت و گو [یا دیالوگ] این جا به معنای پرسش و پاسخ بر گرفته از افلاطون است .این گونه فهم هرگز به شناخت مطلق تبدیل نمی‌گردد .متناهی یا کران‌مند است .چون ما مقید به موقعیت تاریخی خویشیم، و جزئی است زیرا علاقه ما به حقیقتی است که به فهم آن برسیم . گادامر پایه فهم را زبان و گفت و گو، به تفکیک از ذهنیت، قرار می‌دهد ."... گادامر در این کتاب درباره اندیشه فلاسفه یونان باستان بحث می‌کند : "موضوع سخن آغاز فلسفه یونان است که در عین حال آغاز فرهنگ غرب نیز هست .این موضوع فقط از نظر تاریخی مورد علاقه نیست، بلکه همچنین به مشکلات جاری فرهنگ خود ما مربوط می‌شود که امروز نه تنها به مرحله دگرگونی بنیادی، بلکه به مرحله عدم یقین و عدم اعتماد به نفس رسیده است . بنابراین، تلاش می‌کنیم با فرهنگ‌های یکسره از انواع متفاوت رابطه برقرار سازیم که، بر خلاف فرهنگ خود ما، از فرهنگ یونان سرچشمه نگرفته‌اند ..."کتاب در قالب این موضوعات به فارسی ترجمه شده است" :معنای آغاز"، "شیوه دسترسی هرمنوتیک به آغاز"، "شالوده محکم :افلاطون و ارسطو"، "حیات و نفس فایدون"، "نفس در میانه طبیعت و روح"، "از نفس به لوگوس :ثتای تتوس و سوفسطایی"، "شیوه عقاید نگاری ارسطو"، "اندیشه ایونیایی در سماع طبیعی ارسطو"، پارمنیدس و گمان‌های میرندگان "و "پارمنیدس و هستی ."

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی