لیست کتاب های فلسفه هنر

بوتیچلی، هولباین، لیوناردو، دورو و میکل آنژ نام هایی آشنایند، چنانکه شام آخر یا مجسمه داوود نیز، آثاری شناخته شده هستند. اما این هنرمندان که بودند و چرا چنین آثار شگفتی را ایجاد کردند و مخاطبان اولیه آنها این آثار را چگونه می نگریسته اند؟ در کتاب حاضر، به این پرسش و پرسش های دیگر با تامل بر هنرمندان گمنام و مشهور، حامیان و آثار هنری، در بستر تاریخی و فرهنگی اروپای رنسانی پاسخ داده شده است. اروپای رنسانس به دوره زمانی قرن های ۱۴ تا ۱۶ میلادی گفته می شود و در واقع عبارت است از جریان ها و تحولات فرهنگی و عقلی که در ایتالیا آغاز شد و در قرن ۱۵ و ۱۶ به اوج شگفتگی رسید و و ادب و هنر را حیات و جانی تازه بخشید. عنوان های فصل های کتاب عبارت اند از: رنسانس چه کسی؟ هنر چه کسی؟ نقاشی های محراب؛ روایت گری در هنر رنسانس؛ چالش طبیعت و گذشته؛ تمثال نگاری و ظهور «انسان رنسانسی»؛ آیا زنان نیز رنسانسی داشتند؟ اشیا و تصاویری برای فضاهای خانگی؛ ماجرای یک میدان: هنر و زندگی شهری در فلورانس؛ و میکل آنژ: تولد هنرمند و تاریخ هنر.

سقراط، فیلسوفی تمام عیار بود. او همین قدر می دانست که چیزی نمی داند. اما این هنر را هم داشت که به دیگران نشان دهد، آنان هم، با همه باریک بینی، فضل و ادعایشان چیزی نمی دانند. سقراط با تکیه بر فلسفه، همه چیز را زیر سوال می برد، حتی خود آن فرض هایی را که بیش تر همه چیز را بر مبنای آن ها زیر سوال برده بود! نویسندگان این کتاب، در زمانه ای که بشر بسیار قدرتمند تر و ذهنش بسیار انباشته تر از دوران سقراط است، ما را به شیوه سقراطی به عرصه داشته ها و دانش هایمان می برند تا در پایان راه، نمی دانم سقراط را بر زبانمان جاری کنند. نمی دانمی که به بیان آن ها اصل حکمت است. آنان در این کتاب، از ما درباره چیزهای می پرسند که بدیهی و روشن می پنداریم و سوال درباره آن ها را احمقانه و دور از خرد می دانیم: من کیستم؟ در چه زمانی به سر می برم؟ شیوه بایسته زندگی چیست؟ و... پس از به چالش کشاندن پاسخ این سوالات از گذشته های دور تاکنون خواننده هم با نویسندگان کتاب هم صدا می شود که خرد در همین پرسش گری است و فلسفه تنها جمع آوری اطلاعات نیست.

در روزگار معاصر، به خاطر گسترش شگفت انگیز ارتباط و انتقال آسان معلومات، هرچیزی که بتواند مقبولیت فراگیر پیدا کند، جهانی می شود؛ از محصولات صنعتی گرفته، تا نتایج فکر و فرهنگ. در انتخاب انسان ها نیز که عامل اصلی جهانی شدن هستند، خرد و دانایی تعیین کننده است نه دلبستگی های تقلیدی دینی یا ملی. بنابراین برای امکان رقابت در صحنه جهانی شدن فکر و فرهنگ، داشتن یک نظام فلسفی کارآمد، به عنوان پایه و اساس نگرش ها ضرورت دارد. هدف نگارنده در کتاب حاضر، تلاش در راستای کارآمدسازی و روزآمد کردن فلسفه و تفکر، به منظور رهایی همه انسان ها از خرافه و ادیان باطل و دست یابی آنان به بینش، اصول و ارزش های مشترک است. نگارنده در این کتاب به تعریف چیستی فلسفه و روش درست تفکر فلسفی و نقد آن پرداخته است. جبران ضعف و کاستی معرفت فلسفی در شرق و غرب، تعریف فلاسفه اسلام از فلسفه، نقد و ارزیابی فلسفه اسلامی، تعریف درست فلسفه و تفکر فلسفی برخی از مباحث کتاب است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی