لیست کتاب های ادیان

معرفی کتاب: در مجموعه حاضر به بررسی دین هخامنشیان، اداب و رسوم، القاب، قربانی ها، گل نبشته های تخت جمشید و… پرداخته شده، اصالت آئین زرتشت مورد بحث واقع شده، اعمال و آئین ها، پرستشگاه ها، نمادها، اسطوره ها و دیگر مسائل مربوط به این آئین روشن گردیده و دین و سیاست در دوران تاریخی حکومت کوروش تا خشایار شاه مورد بررسی قرار گرفته است.

گزیده ای ازکتاب: خدای دادگر زرتشت در قیاس با خدایان سنتی ایران کهن، گامی بلند به پیش بود. در گذشته، خدایان ضمن آن که قهار و خودکامه و مستبد بودند، اما از چاپلوسی و دریافت قربانی و هدایا خوششان می آمد و دلشان نرم می شد. ولی با اهورامزدا- یعنی خدای هستی بخش و دانا- قانون [یا «داد»] جای هوس خدایان را گرفت. و بنابراین، ضرورت پیکار با بدکاران و پلیدان یک قاعده اخلاقی مثبت است. وانگهی، زرتشت گاه، گویی خود از سخت گیری قانون به هراس می افتد و به پرهیزکاری خود شک می کند و داوری درباره آن را به شفقت خداوند وامی گذارد؛ و به دینداران وعده می دهد که در «روز داوری» از آنان نزد خداوند شفاعت و میانجی گری کند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی