لیست کتاب های ادیان

تاریخ جامع ادیان تالیف جان ناس در 573 صفحه با ترجمه علی اصغر حکمت در نوع خود کتاب منحصر به فردی است که در زمینة تاریخ جمیع ادیان، در دسترس دین پژوهان ودانشجویان فارسی زبان قرار دارد.
در ویراسته حاضر، کاستی های چاپ های نخست فارسی برطرف شده و با افزودن بخش های ترجمه نشده و نمایه ای به کتاب، موجبات مزید استفاده از آن فراهم آمده است.

این کتاب دارای چهار بخش است:

بخش نخست: ادیان ابتدایی وگذشته.
نویسنده دراین بخش، جایگاه دین در دوره های پیش از تاریخ وفرهنگ های ابتدایی ونیز ادیان اقوام پیشین را بررسی کرده و در کنار این موضوع، دوازده ویژگی مشترک ادیان ابتدایی را که برخی از این ویژگی ها به گونه ای در ادیان بزرگ امروزی نیز وجود دارند، بررسی کرده است.
بخش دوم: مذاهب هند.
در این بخش، به پیشینه تاریخی ، مناسک، فرقه ها وتحولات ادیانی پرداخته است که خاستگاه آنها شبه جزیره هند می باشد؛ دین هایی چون هندوئیسم، جینیزم، بودیسم وآیین سیک.

بخش سوم: در باره ادیان خاور دور است که مباحث آن به دینهای چینیان مانند مذهب تائو،کنفوسیوس و شینتو اختصاص دارد.

بخش چهارم: ادیان خاور نزدیک.
چهار دینی که ظهور آنها در منطقه خاور نزدیک ( ایران، جزیرة العرب،منطقه عمومی بیت المقدس وشام و مصر قدیم ) بوده ، در این بخش آمده اند. کیش زردشتی، مذهب یهود، آیین مسیحیت و دین اسلام، موضوع این بخش می باشد.

کتاب حاضر ماحصل پژوهشی درباره وجوه تشابه و تفاوت مردم سالاری دینی با دموکراسی معاصر است که با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی صورت گرفته است. در این پژوهش پس از بیان کلیاتی درباره طرح مسیله، اهداف و فرضیه های تحقیق، نخست تبارشناسی دموکراسی، از دموکراسی مستقیم آتنی تا مدل های جدید پیشنهادی در دموکراسی غیرمستقیم تشریح شده است. در این مسیر به مطرح ترین مدل ها از سوی نویسندگان و اندیشمندان غرب همچون «هابرس»، «هانیتگتون»، «راسل»، «گراهام» و... اشاره شده است. در ادامه، مهم ترین نظریه مطرح درباره دموکراسی لیبرال یعنی نظریه «مکفرسون» بازسازی شده و نموداری از نظریات وی ترسیم شده است. در کتاب همچنین انواع نظریات و برداشت ها از دین اسلام، مولفه های دموکراتیک در سنّت و تاریخ دینی و نیز بحث بومی سازی دموکراسی، موانع موجود در راه تحقیق مردم سالاری دینی و اصلی ترین شاخصه های دموکراسی لیبرال تشریح شده است. کتاب با هدف تشریح نسبت دین با سیاست و رابطه آن با مفهوم دموکراسی نگارش یافته است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی