لیست کتاب های ادیان

کتاب حاضر ماحصل پژوهشی درباره وجوه تشابه و تفاوت مردم سالاری دینی با دموکراسی معاصر است که با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی صورت گرفته است. در این پژوهش پس از بیان کلیاتی درباره طرح مسیله، اهداف و فرضیه های تحقیق، نخست تبارشناسی دموکراسی، از دموکراسی مستقیم آتنی تا مدل های جدید پیشنهادی در دموکراسی غیرمستقیم تشریح شده است. در این مسیر به مطرح ترین مدل ها از سوی نویسندگان و اندیشمندان غرب همچون «هابرس»، «هانیتگتون»، «راسل»، «گراهام» و... اشاره شده است. در ادامه، مهم ترین نظریه مطرح درباره دموکراسی لیبرال یعنی نظریه «مکفرسون» بازسازی شده و نموداری از نظریات وی ترسیم شده است. در کتاب همچنین انواع نظریات و برداشت ها از دین اسلام، مولفه های دموکراتیک در سنّت و تاریخ دینی و نیز بحث بومی سازی دموکراسی، موانع موجود در راه تحقیق مردم سالاری دینی و اصلی ترین شاخصه های دموکراسی لیبرال تشریح شده است. کتاب با هدف تشریح نسبت دین با سیاست و رابطه آن با مفهوم دموکراسی نگارش یافته است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی