لیست کتاب های علوم قرآن و حدیث

در این جلد از داریره المعارف قرآن کریم با هدف دست‎یابی آسان به اطلاعات قرآنی، حدود صد مدخل و مقاله پژوهشی در باره موضوعات و مفاهیم مرتبط با علوم و معارف قرآنی با تکیه بر منابع کهن و معاصر نگارش یافته است. مداخل بر اساس قواعد دانشنامه‎نویسی به صورت الفبایی تنظیم شده و منابع مورد استناد در پانوشت صفحات به اختصار ودر پایان با ذکر مشخصات کامل، ثبت گردیده است.مفاهیم این جلد برخی از مداخل حرف خ و حرف ب ،از مدخل خاورشناسان و قرآن تا مدخل درنده را پوشش داده و گرچه پاره ای از مداخل ارجاعی است اما عمده آنها مدخل اصلی بوده وبه شکل بنیادی تحقیق و نگارش یافته اند. مدخل خاورشناسان از مهمترین مقالات این اثر، حاوی گزارشی تحلیلی از سه دوره مطالعات قرآنی محققان غربی است. نویسنده، ضمن تبیین روش تحقیق و منابع نگارش یافته از سوی خاورشناسان، تفاوت‎های آنها در مطالعات قرآنی را توضیح داده است. ازاطلاعات این مقاله به دست می آید که از لحاظ مضمونی، بیشرین توجه خاورشناسان در نخستین آشنایی‎ها، به ترجمه قرآن و سپس به تاریخ قرآن و در دوره معاصر به تفسیر قرآن بوده است. برخی از دیگر مداخل مهم این جلد عبارتند از: خدیجه بنت خویلد، خشوع، خلقت، خمس، خواب، خواتم سُوَر،خواص قرآن، خیر و شر، دابه الارض، داود(ع)، دحوالارض، دختر.

در کتاب حاضر می توان مطالبی پیرامون وحی در لغت، سابقه وحی، وحی در قرآن، شهادت قرآن بر وحی محمدی (2)، سنت و حدیث، حدیث قدسی، چگونگی وحی در قرآن از قول پیامبر و از روایت شاهدان، نام های قرآن، آغاز وحی، چگونگی وحی، در مدار وحی، نزول قرآن و... اطلاعات مهم و تازه ای به دست آورد. این کتاب به مسائل مربوط به قرآن می پردازد و تاریخ آن به زبان فارسی است. نثر این کتاب ساده و امروزی است و نویسنده از منابع اهل سنت و شیعه و منابع غربی نیز استفاده کرده است. تاریخ قرآن رامیار، اولین کتاب فارسی در موضوع خود است و در میان کتابهای تاریخ قرآن نوشته دانشمندان مسلمان، جایگاه ممتازی دارد. این کتاب برگزیده دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.رامیار فارغ التحصیل دانشگاه ادینبورو است که دو خاورشناس مشهور آن، ریچارد بل و مونتگمری وات در آن دانشگاه سالها تدریس کرده و هر دو دارای اثر در تاریخ قرآن هستند. رامیار در طول نزدیک به دو دهه در تاریخ قرآن خود بازنگری نمود و آن را با حجمی بیش از دو برابر حجم اول در 1362 شمسی انتشار داد.

بیولوژی نص نه تحقیقی در باب نشانه شناسی و نه تفسیری بر قرآن است. بلکه باید آن را تحقیقی در بابِ ارتباط نشانه شناسی و تفسیر قرآن دانست. از این رو بیولوژی نص تحقیقی بنیاد رشته ای است که ارتباط دستاوردهای دو حوزه مختلف اما مرتبط، یعنی دانش نشانه شناسی و تفسیر قرآن را بررسی می کند و براساس دستاوردهای این دانش به تامل در تفسیر قرآن و تاثیر آن در این حوزه می پردازد. کتاب حاضر تحقیقی در باب ارتباط نشانه شناسی و تفسیر قرآن و نیز طرح دیدگاه هایی خاص درباره معرفت دینی است. نویسنده در فصل نخست کلیات و مفاهیم مورد نیاز را ذکر نموده و تعاریف گوناگونی که از دانش نشانه شناسی وجود دارد به تفصیل مورد بحث قرار داده است. فصل دوم با عنوان «ارتباط وحیانی» به بررسی ماهیت ارتباط وحیانی از نگاه نشانه شناسی اختصاص یافته است. ماهیت و ویژگی های نص؛ نص و فعالیت های تفسیری؛ تحلیل ساختاری نص؛ معانی و دلالت های نص؛ نص و سیاق؛ ساختار روایی نص؛ تفسیر بینامتنی قرآن، بسط معانی بینامتنی و پایان ناپذیری معانی نص از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب است. به مبحثِ معناشناسی قرآن از نگاه ایزوتسو؛ ارتباط وحیانی و تاریخیت نص و مدل ارتباط متنی اکو به کتاب ضمیمه شده است.

اثر حاضر که به منزله ی کتاب برگزیده ی اولین دوره ی معرفی کتب قرآنی کشور در رمضان ۱۳۸۳ انتخاب شده، با هدف بررسی وجوه اشتراک و افتراق قصه های قرآن با قصص عهد قدیم و عهد جدید نگاشته شده و در چهار بخش تنظیم گردیده است: بخش اول به منابع شناخت در دین یهود، مسیحیت و اسلام اختصاص یافته است. در بخش دوم واژه شناسی قصص در قرآن و تفاوت آن با گزارش تاریخی و اسطوره آورده شده، نیز اهداف قصص قرآنی و اسلوب های بیان قصص قرآن و قصص عهدین، هم چنین پیشینه ی آن و مقایسه ی آن با قصص قرآنی ذکر گردیده است. بررسی وجوه اشتراک و افتراق داستان های عهد قدیم (خاصه تورات) و قرآن موضوع بخش سوم کتاب را تشکیل می دهد و در بخش پایانی کتاب نیز وجوه اشتراک و افتراق داستان های عهد جدید (خاصه اناجیل چهارگانه) و قرآن ارزیابی گردیده است. برای نمونه نگارنده طی مقایسه ی داستان به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع) در عهد جدید با قرآن چنین نتایجی را به دست می دهد. ۱- قرآن قایل به تصلیب مسیح نیست، اما این قصه را رد نمی کند، بلکه می گوید دشمنان درباره ی شخص مسیح دچار اشتباه شدند و کسی دیگر را مصلوب نمودند، اما عهد جدید به تفصیل به دستگیری و محاکمه و تصلیب پرداخته است، ۲- در عهد جدید از تصلیب و حوادث عجیب حین تصلیب و بعد از تصلیب سخن به میان آمده که در قرآن از آن خبری نیست و ۳- در قرآن سخن از بالا بردن مسیح به وسیله ی خداست که در عهد جدید نیست.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی