لیست کتاب های علوم قرآن و حدیث

بررسی نقش تاریخ و مطالعات تاریخی در فهم متون دینی اعم از قرآن و احادیث است. در این اثر به بررسی روشمندسازی یافته های تاریخی در علوم قرآن و حدیث پرداخته شده و نحوه ورود به تاریخ در این دو حوزه، مورد تجزیه و تحلیل روش شناختی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا به بررسی مساله شناسی تاریخ و برخی از قواعد مهم موجود در این علم پرداخته و پس از آن تحقیقی در زمینه منبع شناسی متون دینی با رویکردی تاریخی انجام داده و میزان دخالت تاریخ در فهم این قبیل از متون را تبیین نموده است. وی به نمونه هایی از گزارشات تاریخی تاثیرگذار در ترجمه و تفسیر قرآن و یا کتاب مقدس از جمله ورود اسراییلیات به این عرصه اشاره نموده و کیفیت استدلال تاریخی برای درک صحت و سقم میزان فهم از آیات و روایات را تشریح نموده است. وی در همین زمینه به مبانی و ارکان استدلال تاریخی در متون دینی اشاره کرده و کیفیت ارزش یابی تاریخی مباحث وارد شده در حوزه علوم قرآن و حدیث را برای فهم تحریفات واقع شده در این دو عرصه را بیان کرده است. وی اغلب تحریف های صورت گرفته در این زمینه را ورود مباحث تاریخی مجعول به ایتن عرصه دانسته و راهکارهای پیرایش تحریفات در علوم قرآن و حدیث را ذکر نموده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی