لیست کتاب های علوم قرآن و حدیث

موضوع کتاب حاضر، بیان جنبه های مختلف مسیله امر به معروف و نهی از منکر از منظر اسلام است. این اثر، با هدف درک اثرات امر به معروف و نهی از منکر بر جامعه و شرح شرایط و جنبه های آن تدوین شده است. نگارنده در این نوشتار با تاکید بر این مسیله که تنها راه مقابله با انحراف های تبلیغ شده از سوی قدرت های استکباری، پایبندی به اصول و اجرای امر به معروف و نهی از منکر است، نخست معنای امر و نهی را شرح داده و سپس با توجه به احادیث و روایات وجوب امر به معروف، حرمت ترک آن، راه های شناخت معروف و منکر، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مکتب اسلام و آثار، اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را بیان نموده و ضمن بررسی نقش این موضوع در نهضت «امام حسین(ع)» موضع گیری دشمنان در قبال امر به معروف و نهی از منکر را تبیین و فلسفه، وجود، وجوب و برخی آثار موضوع مورد بحث را شرح داده است. وی در پایان اقسام، پیش نیازها و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را برشمرده و نمونه هایی از معروف ها و منکرهای اداری را ذکر کرده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی