لیست کتاب های عرفان

نویسنده در این کتاب به بررسی پیوند عرفان و علم فیزیک جدید پرداخته و از این رهگذر منظره ای جدید از عالم و ساختار زیرین از دنیای مادی را به تصویر کشیده است. از این رو در گام نخست از کتاب تغییر جهان بینی از منظر«ناظر شریک» بررسی شده است. در این بررسی از نظر فیزیک جدید، آگاهی حاوی یک «ساختار ساز واقعیت» است. یعنی نوعی ساز وکار فیزیولوژی عصبی که از لحاظ روحی و روانی بر خود واقعیت تاثیر می گذارد. سپس مدل های ماده و فضایی که فیزیک جدید ارایه داده، تشریح شده است. آن گاه دیدگاه های فیزیک جدید درباره زمان مطرح و به دنبال آن از «مخروط نور» سخن به میان آمده است. در ادامه به ماهیت زمان در فیزیک جدید پرداخته شده و پس از آن همانندی های عرفان باستانی هند، یعنی «تانترا» با فیزیک جدید ترسیم گردیده است. در پایان، سخنان عارفان درباره مکانیزم «ساختار ساز واقعیت» و چگونگی رسیدن به آن از طریق هشیاری آگاهانه تبیین شده است. همچنین در پایان کتاب کیهان شناسی ای که نتیجه پیوند عرفان و فیزیک جدید می باشد به تفصیل توضیح داده شده است.

مساله خود در معارف بشری از مسایل بنیادی و پیچیده علوم انسانی است. هدف اساسی ادیان الهی کشف اسرار خودی و رساندن آدمی به مقام شامخ خود است. بدین جهت خودشناس ترین انسان یعنی حضرت امیرالمومنین (ع) می فرماید: خودشناسی سودمندترین شناخت هاست. بنابراین خودشناسی به دلیل عظمت و اسرار بی نهایت خود ضمن این که از اهمیت بسزایی برخوردار است، بسیار دشوار و ارزشمند می باشد. از این رو آیات و احادیث و آثار اندیشمندان اسلامی مملو از مسایل خودشناسی است. اقبال لاهوری به عنوان یک متفکر اسلامی که اسلامیت او پایه تفکرات اوست به تاسی از نصوص دینی به بررسی این مساله در آثار خود، خصوصا در کلیات اشعار فارسی اش پرداخته است. برای ارزیابی میزان اهمیت مساله خود و خودی در منظر اقبال همین بس که هیچ کدام از شاعران به اندازه وی به این مساله از ابعاد مختلف نپرداخته اند. نگارنده در کتاب حاضر، تلاش می کند تا با پرداختن به شرح افکار اقبال و اظهار اسرار خودی و رمز بیخودی گامی دیگر در کشف اسرار اقبال بردارد.

تاب که در واقع بخاطر شخصیت نجم الدین کبرا و آرا و اندیشه‌هایش، زندگی‌نامه‌ای در زمینه‌ی عرفانی است با تشریح و بررسی اوضاع ایران که درگیر هجوم مغولان گشته بود و به نوعی دوره‌ی انهدام نامیده می‌شود آغاز گشته و از ویرانی‌ها و وحشی‌گری‌های این قوم و نیز دفاع مردمان شهرهایی چون اترار، بخارا، نیشابور، کومش و… سخن‌ها به میان آورده است. سپس در ادامه به زندگی این عارف بزرگ پرداخته و از آغاز آن را در بستر متنی روان و خواندنی و حتی داستان‌گونه شرح و بسط می‌دهد. اندیشه‌ها و طریقت شیخ نجم الدین، تخلص و القاب وی، شاگردان و مریدانش، طریقه‌ی به شهادت رسیدنش، شجره‌ی عرفانی او و ذکر اسامی شیوخ طریقت او از جمله مباحثی است که نویسنده به بررسی آن‌ها پرداخته و آن‌ها را تشریح نموده است. گفتنی است که مجموعه‌ای از اشعار این شخصیت را که اغلب در قالب رباعیست؛ در فصلی تحت عنوان «شاعریِ شیخ نجم الدین کبری» گردآوری کرده که خواندن این بخش صرف نظر از لطافت ادبی گونه‌اش، جهت آشنایی بیشتر با آراء وی سودمند خواهد بود. نویسنده در ادامه به شرح زندگانی برخی شاگردان و مریدان برجسته‌ی شیخ نجم الدین پرداخته و ضمن بیان داستان‌ها و رخدادهای پندآموز و نکته‌دار، بر جذابیت اثر افزوده است. از آنجایی که مهم‌ترین اصل پس از بنیان نهادن فرقه و مسلکی، ادامه‌ی راه و روش آن است؛ در فصل « حضور و نفوذ کبرویه در خراسان و کومش» به این موضوع پرداخته شده که  مطالعه‌اش، دوران پس از شیخ را به‌خوبی بازگو می‌کند. عبدالرفیع حقیقت، با هوشیاری و ذوق نویسندگی که در معرفی عرفا دارد در بخش‌هایی از این اثر پربار خود، نظرات بزرگانی چون حمدالله مستوفی، عبدالرحمن جامی، قاضی نورالله شوشتری و… را چاشنی آن نموده‌ و در پایان، آثار این عارف بزرگ را با جزئیات و توضیحات تقریباً مفصل، به بحث و بررسی نهاده است.

عارفان مظهر اسرار وجودند به مهر زان سبب در همه جا مایه وجودند به مهر پیش آنان نکند فرق کس از مذهب خویش مکتب مهر بدین شیوه گشودند به مهر

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی