لیست کتاب های ارتباطات و رسانه

کتاب حاضر، به موضوع تغییر ماهیتِ جنگ ها و مداخله انسان دوستانه در عصر پس از جنگ سرد پرداخته است. اصلی ترین سوال مطرح شده در این کتاب آن است که «چرا امروزه عملیات های نظامی به شکل نمایش های رسانه ای انجام می گیرند و ارزش تبلیغاتی آن ها مهم تر از منافع استراتژیک شان است.» نویسنده در راستای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بررسی مداخله انسان دوستانه دهه ۱۹۹۰م و جنگ علیه تروریسم، به دلایل افزایش حساسیت های پست مدرن نسبت به سیاست های داخلی و بین المللی می پردازد. همچنین وی تهاجم غرب به عراق را در سال ۲۰۰۳ به عنوان شکستی ایدیولوژیک مورد ارزیابی قرار می دهد و به دنبال آن با واکاوی جنگ های فرهنگی پس از جنگ ویتنام، ضمن طرح این بحث که نخبگان نظامی، یک لحظه پست مدرن را تجربه کردند، عواقب این بن بست را بر زندگی سیاسی معاصر شرح می دهد. در پایان وی با طرح تغییرات به وجود آمده در نظریه های روابط بین الملل از زمان اتمام جنگ سرد، پدیده ای را مورد بررسی قرار می دهد که از آن به «اصول اخلاقی دگرراهبر» سیاست خارجی غرب یاد می شود. همچنین در این مقال این موضوع که پست مدرنیسم تا چه حدّی به جای تفسیر، نمایانگر چالش های جامعه معاصر است، به بحث گذارده شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی