لیست کتاب های ارتباطات و رسانه

کتاب حاضر را می توان مجموعه ای از تلخ و شیرین های عرصه مطبوعات و رسانه ها و ارتباطات نظری به حساب آورد، که با بهره گیری از نثری خواندنی، به بررسی برخی نظریه های ارتباط جمعی و فنون و تاکتیک های رسانه ای در فضای امروز ایران پرداخته است. این کتاب دارای هفت فصل است که حوزه های «ارتباطات»، «روزنامه نگاری»، «فضای مجازی»، «روزنامه نگاری»، «تبلیغات»، «رسانه» و «یادداشت های پراکنده» را شامل می شود. در این نوشتار دغدغه و دل نگرانی هایی نسبت به وضعیت رسانه ای امروز ایران مطرح شده است. در بخش دیگر، پرسش هایی مرتبط با آن چه در فضای رسانه ای کشورمان در جریان است، مطرح می شود. بخش دیگری از یادداشت ها نیز به ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع دغدغه های یادشده می پردازد. در این کتاب با ذکر نمونه هایی از رویدادهای خبری چند سال اخیر، فنون و تاکتیک های خبری قابل کاربرد در این رویدادها و چگونگی ارتباط یافتن این واقعیت های خبری با نظریه های ارتباطی بررسی شده و مواردی که نظریه ها در میدان عمل به کارآمده اند، برای مخاطب بازشناسی شده است.

«تلویزیون در حرکت»، مفهومی تازه است که پدیده های خاص و ابزارهای ویژه خود را دارد. در این روند نوین، تماشاگر تلویزیون برای کسب اطلاعات یا سرگرم شدن ناگزیر نیست ساعت ها روبه روی آن بنشیند و از کارهای دیگرش بازماند. تصویرهای تلویزیونی به صفحه کوچک تلفن همراه نقل مکان می کنند و کاربران، تلویزیون همراه خویش را با خود می برند تا در هر زمان و مکان دل خواه، برنامه های مطلوبشان را ببینند. در واقع، مخاطب از حالت انفعالی بیرون می آید و به شکل فعال می تواند محتوای مورد نظر خود را دست کاری کند. این کار با هم گرایی دو جهان اینترنت و تلویزیون، در سامانه و سیستمی به نام «IPTV» میسر شده است. بر اساس این باور رایج که فناوری های نو، قانون بازی را عوض می کنند، برای بقا باید بیش تر آنها را پذیرفت و خود را با آنها مطابقت داد. در کتاب حاضر، مخاطبان با دو پدیده تلویزیون همراه و اینترنتی آشنا می شوند. هم چنین دیدگاه های جهانی درباره این دو پدید به همراه سیاست گذاری های انجام شده در جهان، درباره آنها بیان شده است. در پایان نیز واژه نامه تخصصی عرضه شده است.

کتاب حاضر، گزیده ای از مقالاتی است که در نشریات ویژه چند دوره از جشنواره های رادیو به چاپ رسیده است. در این نوشته ها با فضای ورود رادیو به کشورمان تا شرایط رسانه ای حاضر و آینده مورد پیش بینی برای رادیو، از نگاه چند تن از اهالی رادیو آشنا می شویم. کتاب در سه بخش به رشته تحریر درآمده است و هر فصل قصد دارد رادیو و جایگاه آن را هر چه بیشتر به مخاطب بشناساند و با زبانی ساده و روان نگاهی به کارکردهای رادیو، آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی و نقد قرار دهد. فصل اول کتاب با عنوان رادیو در ایران پنج مقاله مهم: هفتادسال پیش، ناگهان ظهور رادیو، مشدی گلین خانم بانوی قصه ایرانی در رادیو، یک رادیو برای یک آبادی، یادی از پرآوازه ترین خطیب رادیو و رادیو نگاه سنتی و اقتضایات زمانه را بیان کرده است. فصل دوم با عنوان رادیو و مخاطب به این پرسش پاسخ می دهد که چرا مردم رادیو گوش می دهند و فصل پایانی ظرفیت های رادیو را از نظر صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی