لیست کتاب های زبانشناسی

کتاب حاضر را می توان مجموعه ای از تلخ و شیرین های عرصه مطبوعات و رسانه ها و ارتباطات نظری به حساب آورد، که با بهره گیری از نثری خواندنی، به بررسی برخی نظریه های ارتباط جمعی و فنون و تاکتیک های رسانه ای در فضای امروز ایران پرداخته است. این کتاب دارای هفت فصل است که حوزه های «ارتباطات»، «روزنامه نگاری»، «فضای مجازی»، «روزنامه نگاری»، «تبلیغات»، «رسانه» و «یادداشت های پراکنده» را شامل می شود. در این نوشتار دغدغه و دل نگرانی هایی نسبت به وضعیت رسانه ای امروز ایران مطرح شده است. در بخش دیگر، پرسش هایی مرتبط با آن چه در فضای رسانه ای کشورمان در جریان است، مطرح می شود. بخش دیگری از یادداشت ها نیز به ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع دغدغه های یادشده می پردازد. در این کتاب با ذکر نمونه هایی از رویدادهای خبری چند سال اخیر، فنون و تاکتیک های خبری قابل کاربرد در این رویدادها و چگونگی ارتباط یافتن این واقعیت های خبری با نظریه های ارتباطی بررسی شده و مواردی که نظریه ها در میدان عمل به کارآمده اند، برای مخاطب بازشناسی شده است.

کتاب حاضر، به فمینیسیم و بحث های جنبی آن اختصاص دارد که در شش بخش تدوین گردیده است. در بخش اول که شامل مقدمه است، نویسنده به این مطلب اشاره می کند که در پی تجدید نظری خلاق و پایدار در روش هایی که این امکان را به پژوهشگران می دهد تا به روایت ستمگرانه و تحمیلی از حقیقت علمی صحه نگذارند و آن را نقد کنند که این البته برخاسته از دیدگاهی فمینیستی است. در بخش دوم، از روش شناسی فمینیستی سخن می رود و نویسنده سعی در بیان این مطلب دارد که روش فمینیستی واحدی وجود ندارد. در بخش سوم به گفت و شنود از دید زنان و نیز بحث قومیَت و تخصَص در پژوهش جامعه شناسی پرداخته می شود. نویسنده در بخش چهارم به مباحثی چون قرایت رمان و چگونگی تفسیر آن اشاره دارد و سعی دارد پدیده ی «قرایت در مقام زن» و تاثیر آن برارزیابی آثار فرهنگی را نشان دهد. وی در بخش پنجم به بحث استراتژی نوشتار و سخنوری و چگونگی جامعه شناسی نوشتن زنان می پردازد. در بخش ششم نیز سعی در تبیین دانش فنی پژوهش فمنیسیت و عرضه ی رهنمودهایی عملی برای پژوهشگران دارد.

معرفی کتاب:کتاب حاضر، پژوهشی است که به بررسی چگونگی ارتباط مدیریت تلویزیون و نخبگان به منظور ارتقا فرهنگ عمومی، پیشگیری از نفوذ فرهنگ بیگانگان و خودباوری و نوآوری می پردازد. این مطالعه در پی آن است تا نحوه استفاده از نخبگان را در تولید برنامه های تلویزیونی تبیین کند. با توجه به سرعت تولید، نفوذ و گستره تلویزیون در ایران و ارایه الگویی جهت ارتباط مستمر نخبگان با مدیریت عالی تلویزیون به منظور اقناع مخاطب مفید فایده است. آثار اجتماعی و روان شناختی رسانه تلویزیون بر ذهن و ضمیر مخاطب آن چنان وسیع و پردامنه است که حضور گسترده عمیق و تاثیرگذار نخبگان را در همه عرصه های پژوهش، تولید و پخش و برنامه های تلویزیونی می طلبد.

گزیده ای ازکتاب: «قدرت تغییر در رفتار، مهم‌ترین ویژگی رسانه‌ها در عصر حاضر است؛ همان هدفی که فرهنگ‌ها و تمدن‌ها طی قرون و اعصار با ابزار و عناصر متفاوت در پی تحقق آن تلاش کرده‌اند. فیلسوفان، راهبران، نظریه‌پردازان علوم جامعه‌شناسی فرهنگی، روان‌شناسی اجتماعی، علوم ارتباطات، مدیریت، علوم سیاسی و فلسفه با ارائه نظریات و شیوه‌های مختلف سعی در اقناع مخاطبان داشته‌اند. از ارسطو به عنوان نخستین کسی که در آثار کلاسیک خود راجع به فن خطابه، اقناع را تجزیه و تحلیل نمود تا شخصیت‎های معاصر مانند ورنر سورین و جیمز تانکارد، نظریهپردازان متعددی با ارائه نظریه‌های اقناع، فنون آن و جهت‌گیری‌های جدید در پی تغییر نگرش و اثربخشی مخاطبان بوده و هستند. نظریه نخبه‎گرایی در حوزه علوم اجتماعی گرچه نظریه‌ای کلاسیک است اما با تبدیل و سازگاری همچنان تازه و کارآمد است. بر این اساس تمرکز قدرت اجتماعی در دست عدة قلیلی از نخبگان حاکم در همه جوامع اجتناب‌ناپذیر است و تاریخ سیاست تاریخ سلطه نخبگان است. از دیگر سو تلویزیون مصداق عینی رسانه‌های پرنفوذ است: اطلاع‌رسانی به هنگام، استناد، پویایی توأم با جذابیت صوتی و تصویری این رسانه را در عداد پرقدرت‌ترین عناصر عصر قرار داده است. نظریه‌ها و مدل‌های ارتباطی، تئوری‌های روان‌شناسی اجتماعی، ایده‌های نو فیلسوفان و اهالی فرهنگ در حوزه‌های زبانشناسی، مدیریت و جامعه ‌شناسی انتقادی در دو دهه اخیر مبین نقش اساسی تلویزیون و نخبگان در تبیین مفاهیم متفاوت اجتماعی، فرهنگی است.»

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی