لیست کتاب های جامعه شناسی

چه شرایط تاریخی‌ای زمینه‌ساز شکل‌گیری اندیشه‌ای نو در جامعه می‌شود و چه عواملی فرم، محتوا و جهت‌گیری این اندیشه را شکل می‌دهد؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد کلی در جامعه‌شناسی فرهنگ قابل‌تشخیص است. در یک سو، جامعه‌شناسانی قرار دارند که وظیفۀ جامعه‌شناسی فرهنگ را تعیّن‌بخش جامعه بر فرهنگ می‌دانند. در سوی دیگر، جامعه‌شناسانی‌اند که به استقلال فرهنگ معتقدند و فرهنگ را چیزی بیش از بازتاب صرف جامعه می‌دانند. 

وسنو در پژوهش خود در پی پاسخ گفتن به سه پرسش بنیادی دربارۀ جنبش‌های ایدئولوژیک اصلاح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپایی است: چه شرایطی زمینه‌ساز شکل‌گیری این جنبش‌های ایدئولوژیک در تاریخ تحول سرمایه‌داری اروپا شد؟ چه عواملی منابع و فضای اجتماعی لازم برای تولید و رشد این گفتمان‌های فرهنگی را فراهم آورد؟ و چه عواملی ساختار درونی و محتوای این گفتمان‌ها را تعیین کرد؟

آنچه پژوهش وسنو را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌کند این است که او پاسخش را مبتنی بر دریافتی تازه از فرهنگ (دریافت «عینی» از فرهنگ و ایدئولوژی) و ساختار اجتماعی (ساختار به‌عنوان «بانک یا ذخیرۀ منابع») مطرح می‌کند. او در تقابل با سه نظریۀ تطابق فرهنگی، مشروعیت طبقاتی و محرومیت نسبی و با به چالش کشیدن مفروضات «ذهن‌گرایانه» آنها، رویکردی تازه به مکانیسم‌های رابط میان اندیشه و ساختار اجتماعی عرضه می‌کند.

کتاب مصوّر حاضر، با هدف شناسایی علم جامعه شناسی، به مثابه «روشی برای تامّل و تفکّر درباره جهان اجتماعی بشر» نگارش یافته است. مباحث اثر در شش بخش تدوین شده که در بخش نخست، اصول و مبانی جامعه شناسی مطرح شده و موضوعاتی چون: چیستی جامعه شناسی، پیشینه و سرچشمه این علم، کاربران آن و ... تشریح شده است. بخش دوم، به درک جامعه شناسی از فرهنگ، ارتباط میان خرده فرهنگ با فرهنگ کلان و اهمیت شبکه های اجتماعی اختصاص دارد. دیدگاه های جامعه شناسی درباره مراحل مختلف زندگی فرد، سلسله مراتب اجتماعی، مرزبندی های گروه های اجتماعی [نژاد، قومیت، گرایش جنسی، جنسیت، مذهب و قانون]، تعاملات میان افراد و تحلیل جامعه شناسی درباره این ارتباطات و ... ، از دیگر مباحث مطرح شده در این مجموعه است. نگارنده در فصل پایانی اثر، «ده افسانه درباره جامعه که علم جامعه شناسی بی اساس بودنشان را اثبات کرده» را ذکر کرده و نشان می دهد که چگونه بینش جامعه شناسانه، نوع نگاه و تفکّر افراد را درباره دنیای اجتماعی پیرامون ما تغییر می دهد.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی