لیست کتاب های جامعه شناسی

امروزه ساختار جامعه ی شبکه ای و ارتباطات الکترونیک، زندگی اجتماعی و به ویژه خانوادگی را در معرض تحولات فراوان قرار داده است. با توجه به رابطه ی متقابل و تعاملی که در پرتوی تکنولوژی اطلاعات در عرصه ی رفتارهای مصرف کنندگان به وجود آمده، بسیاری از شیوه های زندگی و از جمله تقسیم جنسی کار در آستانه ی تحول قرار گرفته و صورت های جدیدی از تدارک کالاها و خدمات را ایجاد کرده است که نقش دو جنس در آن مورد تعریف مجدد قرار می گیرد. تحولاتی که در پرتوی تکنولوژی اطلاعات به وقوع پیوسته است، تحولاتی عمیق را نیز در ارزش های فرهنگی و آداب و رسوم ملت ها و اقوام به وجود آورده و بازیابی و تشخیص هویت آن ها را با دشواری های تازه ای مواجه می کند. جوامع مختلف به پیشرفت های تکنولوژی اطلاعات به گونه های متفاوت پاسخ می دهند. بنابراین شناخت هریک از این پاسخ ها و به عبارتی جامعه شناسی جامعه ی اطلاعاتی ضروری است. نگارنده در کتاب حاضر به موضوع جامعه ی اطلاعاتی و رابطه ی آن با ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی می پردازد.

طرد اجتماعی از جمله موضوعات مورد توجه ی علم جامعه شناسی است. اشکال مختلف طرد، نشان دهنده ی عدم پذیرش افرادی خاص و راندن آن ها به حاشیه است. در این حالت افرادی فاقد صلاحیت شرکت جستن در الگوهای بهنجار جامعه هستند. نگارنده در بخش مقدمه ی این کتاب موضوع و معنای طرد و مطرود اجتماعی را بررسی و سپس تناقض ها و نیز مسایل مرتبط با طرد را بیان می کند. وی در شروع بحث اصلی خویش، تیوری های جامعه شناسی طرد اجتماعی را در طبقات تیوری های کلاسیک، تیوری های جامعه شناسی انحرافات، و جامعه شناسی معاصر بیان می دارد. نگارنده در هریک از این طبقات افراد صاحب نام و نظریه پردازان برجسته را معرفی کرده و به ارزش ها، تاثیرات جامعه و مذهب و دیدگاه های مختف هریک از این نظریه پردازان در ارتباط با طرد اجتماعی می پردازد. وی در بخش پایانی کتاب انطباق و شکل دهی اجتماعی را بررسی می کند و ضمن آن به موضوعاتی چون انسجام پیوند اجتماعی، مواد مخدر در جامعه، گسستگی و بازسازی پیوند اجتماعی اشاره می کند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی