لیست کتاب های مطالعات زنان

نویسنده در این کتاب با استفاده از منابع ایرانی در زمان هخامنشی نظیر لوح‌ها و کتیبه‌های تخت جمشید و منابع بابلی نوین، بر آن است تا اهمیت و نقش سیاسی و اقتصادی زنان را در نخستین شاهنشاهی ایرانی ـ پارسی ( 331ـ 559ق.م) به تصویر بکشد" .القاب بانوان درباری"، "ازدواج‌های سلطنتی"، "زنان درباری و دربار هخامنشی "و "زنان و اقتصاد ایران هخامنشی " عناوین موضوعات اصلی کتاب را شامل می‌شود .نویسنده با این سخن که زنان ایرانی عملکرد خودسرانه در سیاست داشته‌اند موافق نیست .وی سلسله مراتبی بین زنان اشراف و زنان درباری قایل می‌شود که در راس آن مادر شاه و همسر شاه قرار داشته‌اند .او خاطر نشان می‌کند" :زنان درباری از موقعیتی برخوردار بودند که به آنها امکان می‌داد با صدور فرمان به ماموران خود، استفاده از مهر خود و استخدام کارمندان اداری برای اجرای کارهایشان اختیار تام محصول املاکشان را داشته باشند .این زنان همچنین مراکز تولید نیروی کار متعلق به خود را داشتند .مدارک بابلی حاکی از آن است که زنان نجبا نیز اقدامات اقتصادی مشابهی انجام می‌دادند .در این بررسی سعی بر این بوده است که در مورد مسئله زنان درباری و غیر درباری براساس منابع خاور نزدیک باستان و همچنین منابع یونانی بحث شود ...با توجه به این مدارک، نمی‌توان کماکان بر این نگرش پای فشرد که زنان در دربار هخامنشی صرفا توده‌ای بی اعتبار بودند که بی هیچ نقش و هدفی در پس دیوارهای کاخ زندگی می‌کردند ."

انقلاب ایران بسیاری از محققین را برانگیخت تا از حقایق زندگی زنان ایرانی در اوایل قرن بیستم، که به شکل خاصی محدود شده بودند، پرده بردارند. این تحقیقات هم چنین شهامت زنان را در به جلو راندن تحولات و پیوستن به فعالیت های سیاسی نمایان ساخت. اگرچه شکست، خشونت و از دست دادن در هر مسیری که آنان انتخاب می کردند، بخش جدایی ناپذیری از تلاش هایشان بود، اما کوشش های آنان بی نتیجه نماند. تنها، زمان لازم بود تا تغییرات به صورت تدریجی و آهسته ولی پایدار ظهور پیدا کنند. اگر زنان ایرانی در اوایل قرن بیستم به خاطر تاسیس مدرسه برای دختران مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار می گرفتند و حتی زندانی می شدند، در پایان همین قرن، تحصیلات عالی برای اکثر دختران به رغم موقعیت طبقاتی شان به صورت یک آرمان درآمد. نوشتار حاضر، به گفته های ۱۵ زن ایرانی الاصل درباره جایگاهشان اختصاص یافته است. به تصریح نگارنده: «تجربیات و احساساتی که زنان در این تحقیق بیان کرده اند ورای طبقه های اجتماعی، فرهنگ ها و ملیت های مختلف است و متعلق به گروه خاصی نیست».

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی