لیست کتاب های مطالعات زنان

کتاب حاضر، به فمینیسیم و بحث های جنبی آن اختصاص دارد که در شش بخش تدوین گردیده است. در بخش اول که شامل مقدمه است، نویسنده به این مطلب اشاره می کند که در پی تجدید نظری خلاق و پایدار در روش هایی که این امکان را به پژوهشگران می دهد تا به روایت ستمگرانه و تحمیلی از حقیقت علمی صحه نگذارند و آن را نقد کنند که این البته برخاسته از دیدگاهی فمینیستی است. در بخش دوم، از روش شناسی فمینیستی سخن می رود و نویسنده سعی در بیان این مطلب دارد که روش فمینیستی واحدی وجود ندارد. در بخش سوم به گفت و شنود از دید زنان و نیز بحث قومیَت و تخصَص در پژوهش جامعه شناسی پرداخته می شود. نویسنده در بخش چهارم به مباحثی چون قرایت رمان و چگونگی تفسیر آن اشاره دارد و سعی دارد پدیده ی «قرایت در مقام زن» و تاثیر آن برارزیابی آثار فرهنگی را نشان دهد. وی در بخش پنجم به بحث استراتژی نوشتار و سخنوری و چگونگی جامعه شناسی نوشتن زنان می پردازد. در بخش ششم نیز سعی در تبیین دانش فنی پژوهش فمنیسیت و عرضه ی رهنمودهایی عملی برای پژوهشگران دارد.

نویسنده در این کتاب با استفاده از منابع ایرانی در زمان هخامنشی نظیر لوح‌ها و کتیبه‌های تخت جمشید و منابع بابلی نوین، بر آن است تا اهمیت و نقش سیاسی و اقتصادی زنان را در نخستین شاهنشاهی ایرانی ـ پارسی ( 331ـ 559ق.م) به تصویر بکشد" .القاب بانوان درباری"، "ازدواج‌های سلطنتی"، "زنان درباری و دربار هخامنشی "و "زنان و اقتصاد ایران هخامنشی " عناوین موضوعات اصلی کتاب را شامل می‌شود .نویسنده با این سخن که زنان ایرانی عملکرد خودسرانه در سیاست داشته‌اند موافق نیست .وی سلسله مراتبی بین زنان اشراف و زنان درباری قایل می‌شود که در راس آن مادر شاه و همسر شاه قرار داشته‌اند .او خاطر نشان می‌کند" :زنان درباری از موقعیتی برخوردار بودند که به آنها امکان می‌داد با صدور فرمان به ماموران خود، استفاده از مهر خود و استخدام کارمندان اداری برای اجرای کارهایشان اختیار تام محصول املاکشان را داشته باشند .این زنان همچنین مراکز تولید نیروی کار متعلق به خود را داشتند .مدارک بابلی حاکی از آن است که زنان نجبا نیز اقدامات اقتصادی مشابهی انجام می‌دادند .در این بررسی سعی بر این بوده است که در مورد مسئله زنان درباری و غیر درباری براساس منابع خاور نزدیک باستان و همچنین منابع یونانی بحث شود ...با توجه به این مدارک، نمی‌توان کماکان بر این نگرش پای فشرد که زنان در دربار هخامنشی صرفا توده‌ای بی اعتبار بودند که بی هیچ نقش و هدفی در پس دیوارهای کاخ زندگی می‌کردند ."

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی