لیست کتاب های تاریخ و جغرافیا

معرفی کتاب: مجموعه ای جامع که به گزارش دوره ی مهمی از تاریخ ایران یعنی وقایع مربوط به پیش از انقلاب مشروطه، زمان شکل گیری آن، دوران مشروطیت و اشتباهاتی که سبب شکست جنبش مشروطه خواهی و انحراف آن از انقلابی مردمی که با پاکدلی آغاز شد به اقدامی ناکام که آشفتگی و ناتوانی دولت را در پی داشت می پردازد و به روشن سازی نقش افراد موثر در این جنبش که زیر سایه نامداران فراموش شده اند روی می آورد.

گزیده ای ازکتاب: مشروطه در ایران پدید آمد. ولی مردم بسیار دور می بودند و معنی و ارج آن را نمی دانستند، و خود درمانده بودن که چکار کنند. یکی از سبکسریها در ایرانیان، به ویژه در تهرانیان، آن است که همین که یکی دو کسی به کاری برخاستند صدها دیگران به آن برخیزند، در این هنگام نیز صد کس شبنامه می نوشتند، و هرکسی دانسته های خود را بیرون می ریخت. به جای آن که در پی یادگرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست، و اکنون که آن را به دست آورده اند چکاری باید کنند، و از چه راهی پیش روند، میدان یافته به خودنماییها می کوشیدند.

«ووادیسوف تاتارکیویچ» در سال ۱۸۸۶ میلادی در ورشوی لهستان متولد شد. او فیلسوف، محقق و پژوهشگری برجسته در تاریخ هنر، زیباشناسی، فلسفه و اخلاق بود. کتاب حاضر جلد نخست از مجموعه سه جلدی «تاریخ زیباشناسی» است که به قلم این نویسنده به نگارش درآمده و از آثار مهم او محسوب می شود. این مجلّد مشتمل بر سه بخش است. نگارنده در فصل نخست با عنوان «زیباشناسی دوران باستان» به دوره باستان، مبانی شعر، مبانی هنرهای تجسمی، پیش فرض های رایج زیباشناختی در میان یونانیان و زیباشناسی شاعران دوران باستان می پردازد. «زیباشناسی دوره کلاسیک» عنوان بخش دوم است که طی آن علاوه بر ویژگی های این دوره، ادبیات، هنرهای تجسمی، زیباشناسی و فلسفه، زیباشناسی فیثاغورثی، زیباشناسی سوفسطاییان و سقراط را بررسی می کند. مولف در بخش پایانی، ابتدا توضیحاتی درباره دوره یونانی گری می دهد و سپس، زیباشناسی در فلسفه یونانی گرا، زیباشناسی اپیکوریان، زیباشناسی شکاکان و ... را مورد واکاوی قرار می دهد. در پایان مباحث، پس از ارایه یک تقسیم بندی از هنر، زیباشناسی فلوطین را تحلیل می کند و ارزیابی خود را از زیبایی شناسی دوره باستان ارایه می کند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی