لیست کتاب های تاریخ و جغرافیا

معرفی کتاب: مجموعه ای جامع که به گزارش دوره ی مهمی از تاریخ ایران یعنی وقایع مربوط به پیش از انقلاب مشروطه، زمان شکل گیری آن، دوران مشروطیت و اشتباهاتی که سبب شکست جنبش مشروطه خواهی و انحراف آن از انقلابی مردمی که با پاکدلی آغاز شد به اقدامی ناکام که آشفتگی و ناتوانی دولت را در پی داشت می پردازد و به روشن سازی نقش افراد موثر در این جنبش که زیر سایه نامداران فراموش شده اند روی می آورد.

گزیده ای ازکتاب: مشروطه در ایران پدید آمد. ولی مردم بسیار دور می بودند و معنی و ارج آن را نمی دانستند، و خود درمانده بودن که چکار کنند. یکی از سبکسریها در ایرانیان، به ویژه در تهرانیان، آن است که همین که یکی دو کسی به کاری برخاستند صدها دیگران به آن برخیزند، در این هنگام نیز صد کس شبنامه می نوشتند، و هرکسی دانسته های خود را بیرون می ریخت. به جای آن که در پی یادگرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست، و اکنون که آن را به دست آورده اند چکاری باید کنند، و از چه راهی پیش روند، میدان یافته به خودنماییها می کوشیدند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی