کتاب حاضر مجموعه ای از شانزده مقاله است که در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ در کتاب ها، مجلات و روزنامه ها به چاپ رسیده اند و موضوع محوری آنها آرزومندی شخصیت، منش و زندگی عقلانی و معنوی است. نویسنده در بخش نخست مقالاتی با محوریت عقلانیت را در اختیار خواننده قرار داده است که برخی از عنوان های مقالات عبارت اند از: اولویت فلسفه بر دموکراسی؛ فلسفه: بازنگری فهم عرفی؛ وضع نقد و پژوهش در ایران: هست ها و بایدها؛ گستره و مرزهای فلسفه دین؛ ملاک حقانیت هر دین؛ پیش فرض های اسلامی کردن علوم؛ آنسلم قدیس در جست وجوی خدا یا اثبات وجود خدا و یادداشتی بر «اعلامیه نود و پنج ماده ای لوتر». بخش دوم کتاب مشتمل است بر جستارهایی در معنویت که عنوان های مقالات بدین قرار است: جایگاه آیرس مرداک در اخلاق شناسی روزگار ما؛ تخیل آری، توهم نه؛ در باب ضرورت نقد اخلاقی؛ مسیحیت از منظر سیمون وی؛ عقلانیت، معنویت و روشنفکری؛ معنویت و آزادی؛ طرح واره ای برای بازیابی جهانگری مولانا و چراغ روشن خاموشی.

تاریخ ایام خشونت بشر نسبت به همنوعانش حکایتی پس زار و غمناک است. بنابراین اگر بپذیریم که در پس این سوگنامه ها، شقاوت ها و بی رحمی ها یکسان نبودند و مراتبی داشتند، شمار اندکی از جنایات در تاریخ جوامع انسانی قابل قیاس با وسعت و شدت تجاوز و قتل عام در نانکینگ است. در دهه ۱۹۳۰ ژاپن نیز مانند آلمان به تقویت ماشین نظامی خود پرداخت و به انگیزه برتری نژاد، حاکمیت بر سرزمین همسایه را حق مسلم خویش پنداشت. پس، امپراتوری ژاپن منچوری را تصرف و اقدام به تاسیس حکومت دست نشانده ای نمود و سپس بخش هایی از چهاروهویه به اشغال ژاپنی ها در آمد و در سال ۱۹۳۷ پکن، تین سین، شانگهای و در آخر نانکینگ نیز به قلمرو آنان افزوده شد. چین در دوران سلطه ۱۴ ساله ارتش ژاپن شاهد حوادث و برخون کشیدن های بی شماری بود. سربازان ژاپنی پس از سقوط شهر نانکینگ، دست به تطاول و فسق و فجور و کشتار بی سابقه زدند و هزاران جوان چینی را به قتل رساندند. کارشناسان دادگاه بین المللی جنایات جنگی ویژه شرق دور، تعداد کشته شدگان غیر نظامی به وسیله سربازان ژاپنی در نانکینگ را ۲۶۰ هزار نفر برآورد کردند. در کتاب حاضر به اختصار از تصرف نانکینگ به دست ژاپنی ها و کشتار بی سابقه آنها درآنجا سخن رفته است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی