به عقیده نگارنده هیچ مهارتی به تنهایی نمی تواند کسی را به اوج موفقیت برساند، بلکه ما با مجموعه ای از مهارت ها سروکار داریم. یکی از این مهارت ها که در افراد موفق می توان یافت، توانایی پیش بینی تغییرات و دگرگونی های آینده است. این توانایی می تواند نقش و استرس را از زندگی دور کند و افراد را به اوج موفقیت برساند. همچنین می تواند آنها را از نظر اقتصادی و هم از نظر عاطفی قدرتمند سازد و سایه ترس را از زندگی شان کنار بزند. کتاب حاضر شماره (۱۱) از مجموعه کتاب های «شاه کلید موفقیت» است و نگارنده در بخش نخست، ضمن تشریح «قدرت پیش بینی آینده» به خوانندگان آموزش می دهد که چگونه با مجهز شدن به این توانایی، برداشت ها، الگوهای ادراکی و باورهای کهنه و قدیمی خود را تازه کنند. چنین دگرگونی می تواند به افراد کمک کند تا هدف های جدیدی برای خود ایجاد کنند و با دورنمایی متفاوت به آینده بنگرند. در بخش دوم گفت وگویی با استفن کاوی نویسنده اثر «هفت عادت مردان موثر» انجام شده و طی آن موضوعاتی چون اصول محوری و چگونگی موثر بودن در زندگی شخصی، شغلی و ارتباطی به بحث گذاشته شده است.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی