موضوع کتاب حاضر، ارتباط بین اشخاص است. زندگی در نظر مردان مانند ویفری است که از قسمت های کوچک تشکیل شده است. آن ها زندگی را همانند مربع های کوچک ویفر در نظر گرفته و در طی رویدادهای زندگی از مربعی به مربع دیگر می روند. آن ها وارد یک مربع یا همان بخشی کوچک زندگی شده، یک مشکل و نه بیشتر را مورد ارزیابی قرار داده و سپس راه حلی برای آن ارایه می کنند. از سوی دیگر زندگی در نظر آنان مانند بشقابی پر از اسپاگتی است. هر موضوع و مسیله در زندگی برای زنان مانند رشته ای از اسپاگتی در بشقاب است که به رشته های دیگر متصل است. ازاین رو زنان ترجیح می دهند در آن واحد چندین مسیله را در ذهن خود پردازش کنند و انجام چندین کار در لحظه برای زنان امری معمول و عادی است. در این رویکرد نوآورانه و مفرح در مورد تفاوت های زنان و مردان، متخصصان روابط زناشویی، بیل و پل فارل، داستان های شاد و سرگرم کننده، مثال هایی ملموس و واضح و پیشنهاداتی سازنده برای مردان و زنان ارایه می کنند تا آن ها بتوانند به هماهنگی و ثبات روزافزون دست یابند.

صحیح
شماره اشتباه
دسته بندی