جریان شناسی سیاسی در ایران

  ۶۵,۰۰۰ تومان

   

  ۶۳۸

  رقعی

  چاپ ۹

  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  نویسنده علی دارابی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۹۸۲۸۳۷
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۴۰۴۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جریان شناسی سیاسی در ایران

  با نگاهی به تاریخ معاصر ایران به خصوص پس از سال های ۱۳۲۰ هـ . ش به بعد درمی یابیم که جریان های سیاسی مختلفی در ایران فعال بوده است، اما در این میان، پنج جریان بیش از همه حیات سیاسی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده است که با توجه به ایدیولوژی و عقاید حاکم بر آنها عبارت اند از: جریان مذهبی یا اسلام گرا؛ جریان ملی گرا یا ناسیونالیست؛ جریان چپ یا مارکسیستی؛ جریان ترکیبی یا التقاطی؛ و جریان سلطنت طلب. نگارنده در کتاب حاضر کوشیده تا سیری تکاملی برای شناخت جریان های سیاسی را به خصوص در دوره جمهوری اسلامی ایران عرضه کند. کتاب در یک مقدمه و سه فصل همراه با جمع بندی و نتیجه گیری تدوین شده است. فصل اول به کلیات و مبانی پژوهش، مفاهیم، ادبیات، پیشینه، پرسش ها، فرضیه ها و متغیرهای آن اختصاص دارد. در فصل دوم، جریان شناسی سیاسی در ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ هـ . ش با معرفی هریک از جریان های مذهبی، ملی گرا، چپ، ترکیبی و سلطنت طلب و سخن گویان آنها مطرح و در فصل سوم نیز به جریان های سیاسی اسلام گرا در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

  کتب دیگر علی دارابی
  کتب دیگر انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی