نفحات نفت: جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی

  ۴۲,۰۰۰ تومان

   

  ۲۳۲

  رقعی

  چاپ ۹

  افق
  نویسنده رضا امیرخانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۹۵۵۳۸
  کد دیویی ۳۳۸.۲۷۲۸۲۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نفحات نفت: جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی

  مهم ترین صادرات و منبع درآمد کشور ایران نفت است. دولت و صنعت در کشور ما بدون نفت مشکلات فراوانی خواهد داشت. در عین حال، نفت و وابستگی به نفت مشکلی را به وجود آورده است که نگارنده آن را فرهنگ نفتی می نامد. در کتاب حاضر ارتباط نفت با مسایل مهم کشور مثل سیاست، مدیریت، کار و ورزش بررسی می شود. رسم الخط کتاب مطابق دیدگاه نگارنده است و کتاب با زبانی ساده و با دغدغه های اجتماعی و مذهبی نوشته شده است. پاره ای از عنوان های مطالب کتاب عبارتند از؛ قانان، کدام استقلال کدام پیروزی، حزب درپیت، ریاست نفتی و مقصر مدیر سرلتی نیست.

  کتب دیگر رضا امیرخانی
  کتب دیگر انتشارات افق
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی