کسب ثروت به روش پدر پولدار
   

  ۳۲۰

  رقعی

  چاپ ۹

  آوین
  نویسنده رابرت تی. کیوساکی,مامک بهادرزاده,ناهید سپهرپور
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۱۴۸۳۲۹
  کد دیویی ۳۳۲.۰۲۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  کسب ثروت به روش پدر پولدار

  چهار نوع گردش پول در طبقات جامعه وجود دارد که چهار وجه آن را کارمند؛ خویش فرما؛ کارآفرین؛ و سرمایه گذار تشکیل می دهند. هریک از ما حداقل در یکی از ربع های این چهاروجهی پولی قرار داریم. این جایگاه از روی محل درآمدمان تعیین می شود. بسیاری از ما روی چک حقوقی مان حساب می کنیم و بنابراین کارمند نامیده می شویم. در حالی که برخی دیگر خویش فرما هستند. کارمندان و خویش فرماها در بخش چپ چهاروجهی گردش پول قرار دارند. بخش راست این چرخۀ پولی متعلق به افرادی است که درآمدشان یا از راه شرکت های خصوصی خودشان یا از راه سرمایه گذاری های آن هاست. کتاب حاضر دربارۀ چهارگروه متفاوت مردمی است که دنیای کسب و کار را می سازد. دربارۀ این که چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند، افراد این چهار بخش را از یک دیگر متمایز می کند. این کتاب به شما کمک می کند تا بدانید امروز در کجای این چرخه قرار دارید و چگونه می توانید مسیر شخصی آینده تان را برای رسیدن به استقلال مالی طراحی کنید. عناوین اصلی کتاب عبارت است از: چهاروجهی گردش پول؛ کشف بهترین گوهر وجودتان؛ و چگونه به یک کارآفرین و سرمایه گذار موفق تبدیل شویم.

  کتب دیگر انتشارات آوین
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی