آموزش تفکر به کودکان
   

  ۴۴۰

  رقعی

  چاپ ۲

  گوزن
  نویسنده رابرت فیشر,مسعود صفایی مقدم,افسانه نجاریان
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۹۳۱۲
  کد دیویی ۳۷۲.۰۱۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آموزش تفکر به کودکان

  نگارنده در این کتاب به بررسی رویکردها و روش های نوین آموزش تفکر مستقل به کودکان (در خانه و مدرسه) دست زده است. بر این اساس در فصل نخست کتاب با عنوان "تفکر چیست"؟ نتایج تحقیقات جدید درباره ی هوش بازگو شده است. موضوعات این فصل عبارت است از: ویژگی های رفتار هوشمندانه، راهبردهای تشخیص متفکران موفق و رشد یافته، صنعت های عمومی تفکر آدمی، امکان یا عدم امکان بهبود عملکردهای هوش، و چگونگی تبدیل تفکر ابتدایی در کودکان به مهارت های سطح بالا. فصل دوم و سوم به "تفکر خلاق" و "تفکر انتقادی" اختصاص یافته است. بر این اساس، تفکر خلاق زمینه ی کشف و فرضیه سازی و تفکر انتقادی، زمینه ی توجیه، سنجش مقبولیت دلیل، هم چنین زمینه ی اثبات را فراهم می کند. اصطلاح تفکر انتقادی در این جا به معنای منفی نگری و جست وجو برای عیب یابی نیست، بلکه تفکری است که به ارزیابی دلیل و استدلال می پردازد. در این فصل مهارت های مهم تفکر انتقادی و چگونگی فراگرفتن آن بازگو شده است. در فصل چهارم (حل مساله) یافتن واقعیت ها و استفاده از آن ها را فراهم کند؛ شیوه ای که هم برای مدرسه مناسب است و هم برای موقعیت های واقعی زندگی. در فصل پنجم کتاب، "غنی سازی ابزاری"، برنامه ریزی فیورشتاین به بحث گذاشته می شود. این برنامه برای غلبه بر علت های ناکامی کودکان در حل مسائل خود ابداع شده است. هدف این برنامه، دادن انگیزه به کودکان برای به کارگیری مهارت های یادگیری و فعالیت های ناظر به حل مساله با کمک ابزارهای خاص یادگیری است. او بر این نکته تاکید می ورزد که بزرگ سالان می توانند در غلبه بر کمبودهای شناختی کودکان، نقش اساسی را ایفا کنند و به این وسیله موجب بالا بردن سطح کل هوش کودکان شوند. در فصل ششم تحت عنوان "فلسفه برای کودکان"، هدف آن است تا فلسفه را با نیازهای کودکان، صرف نظر از سن آنان هماهنگ کند. این رویکرد، روش هایی را برای انجام گفت وگوی موفقیت آمیز برای تفکر، نیز برای ایجاد یک جامعه ی پژوهشی واقعی در کلاس درس عرضه می کند. بخش های پایانی کتاب یعنی فصول هفت و هشت، خلاصه ای از روش های آموزش تفکر به کودکان را دربرمی گیرد. پیام اصلی این دو فصل آن است که عامل اصلی پرورش استعدادهای کودک، کیفیت آموزش است نه محتوای مواد درسی.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی