سازمان های مردم نهاد(نگاه معاصر) *

  ۱۶,۰۰۰ تومان

   

  ۱۸۲

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده امین بنائی بابازاده
  شابک ۹۷۸۰۰۵۰۵۸۸۹۸۷
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  سازمان های مردم نهاد(نگاه معاصر) *

  کتب دیگر امین بنائی بابازاده
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی