جمهوری خواهی: نظریه ای در آزادی و حکومت

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۹۴

  رقعی

  چاپ ۱

  پردیس دانش
  نویسنده فرهاد مجلسی پور,فیلیپ پتی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۵۰۹۰۳۴
  کد دیویی ۳۲۱.۸۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جمهوری خواهی: نظریه ای در آزادی و حکومت

  در کتاب حاضر، جمهوری خواهی به منزله یک اندیشه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است؛ اندیشه ای که محور آن را تعریفی از آزادی به منزله عدم سلطه تشکیل می دهد. نویسنده مدعی است چنانچه این تعریف از آزادی پذیرفته شود، آن گاه اندیشه ای که حول آن شکل می گیرد (اندیشه جمهوری خواهی) می تواند به عنوان بدیلی برای انواع اندیشه های لیبرال و جامعه گرایانه مطرح شود. وی با استناد به آراء و عقاید نظریه پردازان و سیاستمداران جمهوری خواه انگلستان و آمریکا در دو قرن اخیر و به ویژه تاکید بر آراء و عقاید جمهوری خواهان اولیه نشان می دهد چگونه برداشتی که آنان از آزادی و حکومت داشتند با مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه هم سو و حتی منطبق بوده است. او سپس به بررسی عوامل و وقایعی می پردازد که باعث شدند این برداشت از آزادی و اندیشه های خود را به مکاتبی بدهد که یا مدافع آزادی های مثبت و یا آزادی های منفی بود. مباحث این کتاب در دو بخش با عناوین «آزادی در جمهوری خواهی» و «حکومت در جمهوری خواهی» تنظیم شده است.

  کتب دیگر انتشارات پردیس دانش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی