صنایع فرهنگی(مانعی برسرراه اینده فرهنگ) معاصر *

  ۳۳,۰۰۰ تومان

   

  ۳۲۸

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده یونسکو,مهرداد وحدتی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۶۰۳۶۱۹
  کد دیویی
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  صنایع فرهنگی(مانعی برسرراه اینده فرهنگ) معاصر *

  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی