تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلو - پونتی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۲

  رقعی

  چاپ ۱

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده نادر شایگان فر
  شابک ۹۷۸۶۰۰۴۵۶۰۲۳۸
  کد دیویی ۱۹۴
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلو - پونتی

  در این کتاب پس از بحث درباره کلیات اندیشه «مرلو – پونتی» و معرفی اجمالی زندگی او سعی می شود تا جایگاه طبیعت در نقاشی های «سزان» و وامداری او به امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم و عبورش از آن ها نشان داده شود و تبیین گردد که نقاشی های سزان چگونه می تواند آگاهی و تعالی یا تحویل استعلایی و ذات گرا را پر کنند. همچنین جایگاه هستی شناسانه هنر مدرن و رابطه دیالکتیکی نقش و نقاش، ناظر و منظره و درهم آمیزی آن ها در هنر مدرن و به ویژه نقاشی تشریح می گردد و در پایان با توجه به مفهوم تجربه زیسته، حرکت و دیدن و پی افکنی تاریخ و هنر درباره نهادهای هنری و نگاهداری آثار هنری در موزه ها نکاتی ارایه می شود.

  کتب دیگر نادر شایگان فر
  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی