تاملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران (بخش دوم: مبانی نظریه مشروطه خواهی)
   

  ۷۲۸

  رقعی

  چاپ ۲

  مینوی خرد
  نویسنده سیدجواد طباطبایی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۲۲۰۲۱۵
  کد دیویی ۳۲۰.۵۰۹۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران (بخش دوم: مبانی نظریه مشروطه خواهی)

  کتاب حاضر، دفتر نخست بخش دوم تأملی دربارة ایران است که به مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی پرداخته است. «اشارات نابهنگام در تاریخ نویسی ایران»، «سنّت قدمایی و نظریة سنت»، «بساط کهنه و طرح نو در اندیشة سیاسی»، «آگاهی‌های نو در زبان فارسی»، «تجدد مطلعی در مبانی نظری تاریخی ایران»، «تجربه‌های نو در زبان فارسی»، «نخستین آگاهی‌ها از ضرورت اصطلاحات»، «خاطرات حاج سیّاح و آن جنبش معنوی» و ... عناوین مطالب این کتاب هستند.

  کتب دیگر سیدجواد طباطبایی
  کتب دیگر انتشارات مینوی خرد
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی