روابط ایران و آمریکا در دوره پهلوی دوم

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۲۶۲

  رقعی

  چاپ ۱

  نگاه معاصر
  نویسنده نورالدین نعمتی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۹۴۰۳۱۱
  کد دیویی ۳۲۷.۵۵۰۷۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  روابط ایران و آمریکا در دوره پهلوی دوم

  کشور ایران در قرن نوزدهم به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک،صحه رقابت قدرت های بزرگ،به ویژه روس و انگلیس شد.این دو کشور که درگیر رقابتی شدید برای تصاحب آسیای مرکزی و هند و افغانستان بودند،براساس بازی بزرگ به ایران نگاه ویژه داشتند و این کشور برای آن ها اهمیت فوق العاده ای داشت.در این میان،حاکمان ایران برای کاهش نفوذ این دو قدرت بزرگ کوشیدند آمریکایی ها را به عنوان نیروی سوم تعادل بخش در امور کشور درگیر کنند... 

  کتب دیگر نورالدین نعمتی
  کتب دیگر انتشارات نگاه معاصر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی