چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

  ۲۶,۰۰۰ تومان

   

  ۵۱۶

  رقعی

  چاپ ۱

  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  نویسنده محمد صفار,اویلی-هلنا اولی یوکی,جوسی ولیما
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۹۹۶۶۷۷
  کد دیویی ۳۰۶.۴۳۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  چشم اندازهای فرهنگی آموزش عالی

  این کتاب درصدد اتخاذ دیدگاهی انتقادی به معنا و مفهوم چشم انداز فرهنگی و کارکرد آن در نهادهای آموزش عالی است. نه تنها ارایه شناخت بهتری از جنبه های فرهنگی آموزش عالی موردنظر است، بلکه تحلیل ظرفیت بالقوه و چشم اندازهای فرهنگی به عنوان ابزارهای فکری نیز مورد مداقه قرار می گیرد. فصولی که برای کتاب انتخاب شده اند مرکب از مطالعاتی هستند که در آن فرهنگ یا اصلی ترین موضوع است یا اصل ساختار دهنده به مطالعه است و یا در آن ها مطالعات فرهنگی به عنوان ابزار فکری تحلیل به کار رفته است.

  کتب دیگر انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی